ข้าราชการ ข้าแผ่นดิน

ข้าราชการ ข้าแผ่นดิน
ads2500x300

“ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน”

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ปะจัน ]

ข้าราชการ” คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้ง ให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ของ ประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้น เรียกว่า ส่วนราชการ

ข้าราชการไทย เริ่มมาในรัชสมัยของล้นเกล้า รัชกาลที่ 7 ที่ทรงวางระเบียบข้าราชการพลเรือน เป็นครั้งแรก เมื่อ วันที่ 01 เมษายน 2472 หรือเมื่อ  94  ปี ก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ารับราชการ

ทุกวันที่ 01 เมษายน ของทุกปี จึงเป็น “วันข้าราชการไทย” นับแต่นั้นมา

ค่านิยม การรับรู้เดิม ข้าราชการ คือ ข้าแผ่นดิน ด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณ ให้งอกงามแก่แผ่นดินถิ่นเกิด

ต่อมา ยุคสมัย อาจ คล้อยเคลื่อน การทำงานภาคเอกชน ที่คล่องตัว  มีค่าตอบแทนมากกว่า เกิดค่านิยม ปราการณ์ “สมองไหล”  บุคลากรจากฝ่ายข้าราชการ ไหล ไปยัง ภาคเอกชน และคนรุ่นใหม่ มองหางานทำในภาคเอกชน มากกว่าจะมุ่งหน้ามาทำงานราชการ

กระแส หวนกลับ เมื่อมีนโยบาย จากภาครัฐบาล ด้วยความพยายาม คาดคะเน ได้ หลายเหตุผล เช่น ฐานคะแนนเสียง ที่มีนัยยะสำคัญ กับ สส. ทุกคน และ รวมเลยไปถึง การใช้ตัวเลข นับหัว สส.ในการจัดตั้งรัฐบาล ตามที่เราเห็นกันในข่าวไปแล้ว ในทุกยุค หลังการเลือกตั้ง ที่พวกเขา จัดขั้นรวมเสียงกัน นั่นแหละ

จำนวน ข้าราชการ กว่า 2 ล้านคน ทั่วประเทศ จึงมีความหมายกับการบริหารจัดการประเทศ ทั้งในแง่ การบริหารในภาคปฏิบัติที่กระจายตัวไปทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะทำให้สัมฤทธิ์ผลได้จริงจัง ผ่านงบประมาณแผ่นดินที่ถูกจัดสรรกันไปตามกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ

เรียกกันอีกคำว่า “คนพร้อม เงินพร้อม ” ที่จะขับเคลื่อนประเทศ

การทบทวน การปรับเงินเดือนข้าราชการ จึงเกิดขึ้น ในห้วงเวลา ของ “ผู้นำ ”  ด้วยหลายเหตุผล ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ของ คณะรัฐมนตรี แล้ว

ในรอบ 20 ปี ( 2547- 2566 ) มีการปรับ ขึ้น เงินเดือนข้าราชการ 7 ครั้ง-ครั้งล่าสุด คือ  “รัฐบาลเศรษฐา” อาทิ

  • ยุค “รัฐบาลทักษิณ” 2 ครั้ง :  3  และ 5 %
  • ยุค “ รัฐบาลสรยุทธ ” 1 ครั้ง : 4 %
  • ยุค “ รัฐบาลอภิสิทธิ์ ” 2 ครั้ง : 5 % ทั้งสองครั้ง
  • ยุค “ รัฐบาลประยุทธ ” 1 ครั้ง : 8 %
  • ยุค “ รัฐบาลเศรษฐา ” 1 ครั้ง :  10  %

( มีรายละเอียด เรื่อง ขั้น และระยะเวลา โปรดอ่านข้อมูลประกอบ)

ท่ามกลาง สถานการณ์เศรษฐกิจที่สั่นคลอน มีความไม่แน่นอนสูง การทำธุรกิจ มีความเสี่ยง ที่ไม่อาจคาดเดามากมาย กระแสของ การทำงาน ในภาครัฐบาล ที่มีความแน่นอน ของรายรับทุกเดือน แถมด้วยพลังเลขบวก จากการขึ้นเงินเดือน และยังมี “เงินบำนาญ” ให้ใช้ยามชรา ของสังคมสูงวัย

ส่งผลให้ การสมัครงานในภาคราชการ กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง การเปิดสอบบรรจุข้าราชการ จึงมีผู้สมัครสอบนับพัน นับหมื่น แม้จะรับเพียง 1 ตำแหน่ง

ในอีกภาพ เราพบว่า มีการทุจริตในแวดวงราชการ ไม่เว้นแต่ละวัน หลายคนกังวลใจกับอนาคตของประเทศชาติ

ผู้เขียน เชื่อมั่นว่า “ข้าราชการน้ำดี” ยังมีอีกมาก ประเทศขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้า ด้วยความหวัง พวกเราจึงตั้งจิตอธิฐาน ว่า กาลเบื้องหน้า จะแจ่มใส หากพวกเราวางรากฐานที่มั่งคง  ใช้ “น้ำดี” ขับ “น้ำเน่า” เราทำได้นะ……

……………………………………………………………………………………………………

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง