ขอนแก่นเปิดนิทรรศการลดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง

ขอนแก่นเปิดนิทรรศการลดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ในโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” สร้างความรู้และตระหนักถึงโรคหลอดเลือดสมองสาเหตุเสียชีวิตอันดับ 1 เพศหญิง แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพราะขาดความรู้ในการป้องกันรักษา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ในโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ซึ่งประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คน ต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิง/ และอันดับสามในเพศชาย ซึ่งโรคนี้ยังทำให้เกิดความพิการสูงถึงร้อยละ 70 เสียชีวิตร้อยละ 5 แนวโน้มโรคนี้จะพบมากขึ้นเรื่อย ๆ หากประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันและรักษาอย่างถูกวิธี ดังนั้น ทางจังหวัดขอนแก่นได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้จัดงานขึ้น โดยเป็นการรวมพลังจาก 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน และเยาวชนถึงความสำคัญของการป้องกันโรค อาการของโรคและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการ สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว โดยปี 2566 จัดขึ้นภายใต้ Theme คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค “No Stroke for all Thais By NEW GEN”

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา นิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ประชาชนจังหวัดขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมการออกกำลังกาย

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวจังหวัดขอนแก่น ที่ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดขอนแก่น ในวันนี้ซึ่งเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่ทรงมีแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา ได้ชื่นชมพระบารมีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้ พระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คือ พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทรงส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของราษฎร ทรงส่งเสริมให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอที่มีมาตรฐาน ทรงพระราชทานรถต้นแบบรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล /เพื่อให้บริการประชาชน ทรงพระราชทานอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย ประชาชนชาวไทยทุกคน จึงควรนำแบบอย่างของพระองค์ ในการรักษาสุขภาพ ปรับพฤติกรรม การดำเนินชีวิตที่ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการออกกำลังกาย/พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดความเครียด งดสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ตลอดจนมีความรู้สัญญาณเตือนของ โรคหลอดเลือดสมอง การส่งต่อและการรักษาอย่างถูกวิธี จะสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ถึงร้อยละ 90 ซึ่งจะช่วยลดภาระของปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/มีสุขภาพดี/มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ต่อไป

1 Comment ขอนแก่นเปิดนิทรรศการลดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง

Comments are closed.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง