ขอนแก่น–จัดงานสัญจรเครือข่าย Young Smart Farmer เชื่อมสัมพันธ์และเรียนรู้ สู่ผู้นำเกษตรกรรมแห่งอนาคตไทย

IMG_8371

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานกล่าวเปิดงานเครือข่าย Young Smart Farmer (YSF) สัญจร จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1  ที่บริเวณมิสยูคาเฟ่ (Miss You Cafe’) บ้านสระกุด หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายธงชัยมูลคำศรี เกษตรจังหวัดขอนแก่น นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง นายสมาน ดาวเรือง ที่ปรึกษาเครือข่าย Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดขอนแก่นและผู้แทนผู้บริหารโรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

นางสาวธิกัณกาญพ์ สามาอาภัตร ประธานเครือข่าย Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานนี้ตามคติพจน์  เกษตรกรรุ่นใหม่ Generation ใหม่ มองการณ์ไกลคือ ผู้นำเกษตรกรรมแห่งอนาคตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตกรรุ่นใหม่ได้สร้างเครือข่ายเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรว่า เป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องสอดคล้องกับครอบครัวและท้องถิ่น ด้วยตัวอย่างจากที่ปฏิบัติจริง ปรับประยุกต์ใช้ทำตามสถานการณ์โลกปัจจุบัน อันเป็นการขับเคลื่อนการเกษตร ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของเครือข่าย Young Smart Farmer และเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปี Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร ด้วย

ทั้งนี้ ในงานมีการจัดบูธแสดงผลงาน สินค้าและนวัตกรรมด้านการเกษตรของกลุ่มต่าง ได้แก่ YSF, วิสาหกิจชุมชน, ยุวเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรต่าง กลุ่ม Young Smart Farmer จังหวัดขอนแก่น แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำงน วิชาการและประสบการณ์ ตามฐานต่าง รวมทั้งมีการงานพบปะสังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่มาร่วมทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น และที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงด้วย.

///////// ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น /////////

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง