สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานครบรอบ 26 ปี ที่ขอนแก่น

IMG_7643

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานครบรอบ 26 ปี ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น ฟังปาฐกถาพิเศษ “BCG: โอกาสของการพัฒนาอีสานโดย ดร.พิเชฐ ดุรงค เวโรจน์ และบทบาทสื่อและองค์กรสื่อที่สังคมคาดหวังโดย ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก และการเสวนาหัวข้อจริยธรรมสื่อกับความอยู่รอดทางธุรกิจของสื่อภูมิภาค

 สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ องค์กรวิชาชีพสื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และดิจิทัล โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จะจัดงานครบรอบ 26 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นการจัดเสวนาในภูมิภาคครั้งที่ 2 โดยเมื่อปี 2565 จัดที่จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับรายละเอียดกำหนดการจัดงาน วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-12.00 . ที่ห้องคำแก่นคูณ โรงแรมเลอแคสเชีย จังหวัดขอนแก่น เริ่มจากปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “BCG: โอกาสของการพัฒนาอีสาน โดย ดร.พิเชฐ ดุรงค เวโรจน์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  ถัดมาเป็นปาฐกถาพิเศษเรื่องบทบาทสื่อและองค์กรสื่อที่สังคมคาดหวัง โดย ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณทิตเอเชีย อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) และอดีตกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เสวนา หัวข้อ จริยธรรมสื่อกับความอยู่รอดทางธุรกิจของสื่อภูมิภาควิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

นายชุมพร พารา เพจฟอร์มออนไลน์ขอนแก่นลิงก์

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จังหวัดขอนแก่น

รศ.ดร.วนิดา แสงสาระพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ประชามติ จังหวัดตราด ดำเนินรายการโดย นางสาววลัยลักษณ์ ชมโนนสูง เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อ ไทยพีบีเอส

สรุปผลการนำเสนอ ทิศทางอนาคตของสื่อปี 2023″ โดย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ อาจารย์พิเศษสาขาวารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร/การผลิตสื่อ และผู้วิจัยอิสระสาขาสื่อสารมวลชน สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่

กล่าวขอบคุณ โดย นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ บรรณาธิการอำนวยการ อีสานบิซ  ผู้ประสานงานและรับผิดชอบการจัดงาน

สำหรับผู้สนใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานที่โรงแรมเลอแคสเชีย จังหวัดขอนแก่นได้ ชมการถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊ก สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และองค์กรสมาชิกประกอบด้วย อีสานบิซ เชียงใหม่นิวส์ ตราดออนไลน์ นครเชียงราย หมากแข้ง หัวหินสาร ลานนาโพสต์ ตรังไทม์ ส่องใต้ และสงขลาโฟกัส

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง