ขอนแก่นลงนามจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่

1

กลุ่มมิตรผล ผสานความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคไฟฟ้ากว่างซี และบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่และศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ที่จังหวัดขอนแก่น

           

22 มิ..66 ที่ห้องประชุมไร่ฟ้า วิทยาลัย เทคโนโลยีเกษตรอตุ สาหกรรมชั้นสูงขอนแก่นได้พิธีลงนามฯจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงาน

ไฟฟ้าสมัยใหม่(Modern ElectricTechnicianCollege) โดยได้รับเกียรติจากคุณอิสระว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล และ คุณณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และมีคุณอาณัติ ยศปัญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน กลุ่มมิตรผล พร้อมด้วย คุณนักรบ จันทรส์กุรีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอตุสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่นและMr.Zhannianyuan รองอธิการบดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทนิคไฟฟ้ากว่างซี ร่วมลงนาม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางด้านพลังงานไฟฟ้า พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งในประเทศไทยและจีน ซึ่งประเทศจีนถือเป็นแหล่งรวมความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านการพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพรอ้มสำหรับรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม พลังงานสีเขียว ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจใหม่ และดูแลลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในอนาคตตามนโยบาย BeltandRoadInitiative(BRI) ของรัฐบาลจีน ซึ่งมีเป้าหมายคือ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ตลอดแนวเส้นทางสายไหม (Silk Road)      

                นอกจากนี้ ยังได้ลงนามความร่วมมือจัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรตามมาตรฐานของ นิวฮอลแลนด์ และเคส ไอเอช โดยมีคณุชุน วอยเทอร่าประธานกลุ่ม บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัส เทรียล ประจำภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จากัด ผู้นาเข้าเครื่องจักรกล การเกษตรชั้นนาของโลก ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเป็นเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในการพัฒนากาลงัคนเพื่อรองรบัการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ อีกทั้ง มอบรถตัดอ้อยCaseIH รุ่นA4000 จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัย และฝึกปฏิบัติงานจริงโดย นายมารค์ ราลฟ์ บรินน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จากัด คุณนักรบ จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูง ขอนแก่น และคุณอาณัติ ยศปัญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานโรงงานกลุ่มมิตรผลร่วมลงนามในพิธีฯ บันทึกความร่วมมือฯทั้ง 2 ฉบับในครั้งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญ ของการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของหน่วยงานด้านการศึกษาชั้นนาจากจีน และ ภาคเอกชนชั้นนำระดับโลก ที่มีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ความสามารถที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในภาคเกษตรอตุ สาหกรรมสมัย ใหม่และ สามารถนาพาอตุสาหกรรมไทยให้เดินหน้าสู่อนาคต พร้อมมีส่วนช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน.

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง