ขอนแก่น ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดปลื้ม กระทรวงพลังงานหนุนช่วยลดพลังงานลดต้นทุนเลี้ยงจิ้งหรีด

IMG_7544

กระทรวงพลังงานหนุนเทคโนโลยีพลังงานสู่วิสาหกิจฯเลี้ยงจิ้งหรีด .ขอนแก่น ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ชุมชน

 เมื่อเวลา 10.00 .วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน มอบแผงโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับนายเพ็ชร วงศ์ธรรม ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ และเข้าเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีด้านพลังงาน มาปรับใช้กับการเลี้ยงจิ้งหรีด ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของวิสาหกิจฯ และสามารถลดการใช้พลังงาน

นายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ ซึ่งเป็นอีกกลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดตันทุนการผลิต เพิ่มรายได้แก่ชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานีพลังงานชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ .. 2564 โดยวิสาหกิจฯ เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอถือว่าเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีปริมาณการผลิตจิ้งหรีดรวมประมาณ 50 – 60 ตัน/เดือน ซึ่งจิ้งหรีดถูกจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สร้างรายได้แก่ ประเทศและเกษตรกรของไทยในระยะยาว เนื่องจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO: Food and Agriculture Organization) ได้จัดให้แมลงเป็นแหล่งอาหารในอนาคตของโลก โดยปัจจุบันในภาพรวมของประเทศมีการส่งออกจิ้งหรีดทั้งในรูปแบบจิ้งหรีดผง จิ้งหรีดแปรรูป และจิ้งหรีดแช่แข็ง

เพื่อส่งเสริมการผลิตจิ้งหรีดของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานให้แก่วิสาหกิจฯ เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอได้แก่ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร จำนวน 1 ระบบ เพื่อลดระยะเวลาในการตากแผงไข่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On Grid ขนาด 10 กิโลวัตต์สำหรับห้องเย็นที่มีส่วนช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้เกือบ 50% รวมทั้งชุดครอบและหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูงจำนวน 4 ชุด เพื่อช่วยลดค่าก๊าชหุงต้มลง

ทางด้าน นายเพ็ชร วงศ์ธรรม ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ กล่าวว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ ก่อตั้งเมื่อปี .. 2558 สมาชิกทั้งหมด 31 คน ถือเป็นแหล่งผลิตจิ้งหรีดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและปริมาณความต้องการสินค้ายังมีในปริมาณที่สูง โดยมีการส่งสินค้าเป็นจิ้งหรีดสด และจิ้งหรีดแช่เข็ง ซึ่งขั้นตอนการเก็บรักษาคุณภาพจิ้งหรีดในห้องเย็นต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาด และการต้มให้สุกก่อน หลังจากต้มสุกแล้วนำจิ้งหรีดไปตากผึ่งให้แห้งหมาดๆ และทำการบรรจุถุง นำเข้าไปเก็บในห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพ โดยการต้มจิ้งหรีดใช้ก็ซหุงต้มทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาไม่แน่นอน

การได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานมีส่วนช่วยลดต้นทุนจากกระบวนการผลิตเช่น การนำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ช่วยให้สินค้ามีความสะอาด และลดระยะเวลาในการตาก โดยกลุ่มวิสาหกิจ ได้รับจิ้งหรีดจากสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ส่งมาเข้ากระบวนการผลิตและส่งจำหน่ายในแต่ละครั้งประมาณ 8 – 9 ตัน/ครั้ง สัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง ปริมาณรวมผลิตได้ประมาณ 50 – 60 ตัน/เดือน ซึ่งชุมชนได้จำหน่ายราคาประมาณ 85,000 บาท/ตัน รายได้รวมประมาณ 4 – 5 ล้านบาทเดือนโดยผลิตให้แก่บริษัทรับขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น และลูกค้ารายย่อยที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุดรธานี

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง