ขอนแก่น จัดงานมหกรรม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

IMG_6580

เมื่อเวลา 11.00 . วันที่ 19 .. 2566 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ .เมือง.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ผขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีประชาชนในพื้นที่นำสุนัขมาเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนและทำหมัน จำนวนมาก

นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติรวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้า หมดไปจากประเทศไทยจึงเกิดโครงการและแผนยุทธศาสตร์ การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ทต.ท่าพระ จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566 มหกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้น โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

การดำเนินงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนทุกชุมชน หน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก อย่างบูรณาการ และเพื่อสร้างความร่วมมือ ในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัด ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเวทีเสวนา การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน การขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง