ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น 2566 (อย่างไม่เป็นการทางการ) หลังนับคะแนนครบ 100% แล้ว

thaivote66-Newsvoteresalt

เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้งล่าสุดทั้ง 11 เขตเลือกตั้งของจังหวัดขอนแก่นทำการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยผู้สมัครจากพรรคเพื่อได้ได้ 6 ที่นั่ง พรรคก้าวไกล 3 ที่นั่ง และภูมิใจไทย 2 ที่นั่ง ผลเป็นดังนี้

เขต 1 นายวีรนันท์ ฮวดศรี พรรคก้าวไกล ได้  33,759 คะแนน นายชัชวาล พรอมรธรรม พรรคเพื่อไทย ได้ 25,405 คะแนน นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง พรรครวมไทยสร้างชาติ 15,521 คะแนน นายอัษฎางค์ แสวงการ พรรค พลังประชารัฐ 3,863 คะแนน

เขต 2 นายอิทธิพล ชลธราศิริ พรรคก้าวไกล ได้ 38,984 คะแนน นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท์ พรรค เพื่อไทย 28,502 คะแนน นายวัฒนา ช่างเหลา พรรคภูมิใจไทย ได้ 23,515 คะแนน นายภพธร แก้วขัน พรรค รวมไทยสร้างชาติ 5,302 คะแนน

เขต 3 นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง พรรคก้าวไกล ได้ 36,731 คะแนน นายพงศกรณ์ เสาร์ทน พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 30,085 คะแนน นายจตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย 17,576 คะแนน นายชัชวาล โนนใหม่ พรรคภูมิใจไทย 3,446 คะแนน

เขต 4 นายเอกราช ช่างเหลา พรรคภูมิใจไทย 33,104 คะแนน นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว พรรค ก้าวไกล 26,948 คะแนน นางมุกดา พงษ์สมบัติ พรรคเพื่อไทย 26,416 คะแนน นางสาวนิตญา จันทร์โสม พรรคเพื่อชาติไทย 1,619 คะแนน

เขต 5 นายภาควัตร ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย ได้ 50,423 คะแนน นายวิชัย อินทรประสิทธิ์ พรรคก้าวไกล ได้ 19,127 คะแนนนายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ 4,209 คะแนน นาย สมใจ ชาญจระเข้ พรรคพลังประชารัฐ 1,926 คะแนน

เขต 6 นายสิงหภณ ดีนาง พรรคเพื่อไทย 29,293 คะแนน นายวิศรุต ปู่เพ็ง พรรคภูมิใจไทย 29,219 คะแนน นายสานิตย์ พระโบราณ พรรคก้าวไกล 16,543 คะแนน นายสำราญ ศรีภา พรรคพลังประชารัฐ 7,321 คะแนน

เขต 7 นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย ได้ 37,974 คะแนน นายสมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ 22,490 คะแนน นายรุ่งวิชิต คำงาม พรรคก้าวไกล 16,260 คะแนน นายนาวิน คำเวียง พรรคภูมิใจไทย 12,775 คะแนน

เขต 8 น.ส.วิภาณี ภูคำวงศ์ พรรคเพื่อไทย ได้ 43,191 คะแนน นายอำนวย วิชาโคตร พรรคก้าวไกล 19,879 คะแนน นายกัณพงศ์ อัครไชยพงศ์ พรรคพลังประชารัฐ  17,888 คะแนน นายธนิก มาสีพิทักษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ 6,174 คะแนน

เขต 9 น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย 46,057 คะแนน น.ส.นัฎศนันท์ ธีรวรวรรณ พรรคก้าวไกล 15,141 คะแนน นายสุรศักดิ์ ไทยน้อย พรรคภูมิใจไทย 8,934 คะแนน นายพิพัฒน์พงศ์ พรหมนอก พรรคพลังประชารัฐ 7,821 คะแนน

เขต 10 นายวันนิวัตร สมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย 44,173 คะแนน นายบัลลังก์ อรรณนพพร พรรคพลังประชารัฐ 24,296 คะแนน นายนิวัตร สระพรม พรรคก้าวไกล 15,185 คะแนน นายวิเนตร ดอนเส พรรครวมไทยสร้างชาติ 1,482 คะแนน

เขต 11 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ พรรคภูมิใจไทย 37,529 คะแนน นายพชรกร อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย 32,864 คะแนน นางสาวณัฏฐณิชา สารบรรณ พรรคก้าวไกล 12,029 คะแนน นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ พรรครวมไทยสร้างชาติ 6,270 คะแนน

สำหรับผลการลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ(เลือกพรรค) ของจังหวัดขอนแก่น เป็นดังนี้

ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นมีผู้มาใช้สิทธิ์ 1,051,368 คน จากผู้มีสิทธิ1,449,595คน (คิดเป็น 72.53%)

ส่วนผลการเลือกตั้งภาพรวมทั้งประเทศ เป็นดังนี้

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคต่างๆมีดังนี้

พรรคก้าวไกล

ลำดับที่ 1 นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ลำดับที่ 2 นาย ชัยธวัช ตุลาธน
ลำดับที่ 3 นางสาว ศิริกัญญา ตันสกุล
ลำดับที่ 4 นาย เซีย จำปาทอง
ลำดับที่ 5 นาย อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล
ลำดับที่ 6 นาย อภิชาติ ศิริสุนทร
ลำดับที่ 7 นาย วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ลำดับที่ 8 นาย รังสิมันต์ โรม
ลำดับที่ 9 นาย สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
ลำดับที่ 10 นาย สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
ลำดับที่ 11 นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ
ลำดับที่ 12 นาย ณัฐวุฒิ บัวประทุม
ลำดับที่ 13 นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
ลำดับที่ 14 นางสาว เบญจา แสงจันทร์
ลำดับที่ 15 นาย ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
ลำดับที่ 16 นาย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
ลำดับที่ 17 นาย วาโย อัศวรุ่งเรือง
ลำดับที่ 18 นาย ประเสริฐพงษ์ ศรนวัตร์
ลำดับที่ 19 นาย มานพ คีรีภูวดล
ลำดับที่ 20 นาย รอมฎอน ปันจอร์
ลำดับที่ 21 นาย กรุณพล เทียนสุวรรณ
ลำดับที่ 22 นาย ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
ลำดับที่ 23 นาย พูนศักดิ์ จันทร์จำปี
ลำดับที่ 24 นาย ศุภโชค ไชยสัจ
ลำดับที่ 25 นางสาว ศนิวาร บัวบาน
ลำดับที่ 26 นาย นิติพล ผิวเหมาะ
ลำดับที่ 27 นางสาว ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
ลำดับที่ 28 นาย ปารมี ไวจงเจริญ
ลำดับที่ 29 นาย วรพร วิริยะโรจน์
ลำดับที่ 30 นาย สุรวาท ทองบุ
ลำดับที่ 31 นาย คำพอง เทพาคำ
ลำดับที่ 32 นางสาว วรรณวิภา ไม้สน
ลำดับที่ 33 นาย เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
ลำดับที่ 34 นาย องค์การ ชัยบุตร
ลำดับที่ 35 นางสาว ชุติมา คชพันธ์
ลำดับที่ 36 นาย จุลพงศ์ อยู่เกษ
ลำดับที่ 37 นางสาว กัลยพัชร รจิตโรจน์

ลำดับที่ 38 นาย ณรงเดช อุฬารกุล

ลำดับที่ 39 นางสาว ภคมน หนุนอนันต์
      

พรรคเพื่อไทย

ลำดับที่ 1 พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์
ลำดับที่ 2 นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ลำดับที่ 3 นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง
ลำดับที่ 4 รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ศิรินิล
ลำดับที่ 5 ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
ลำดับที่ 6 นาย เกรียง กัลป์ตินันท์
ลำดับที่ 7 นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ลำดับที่ 8 นาย สุชาติ ตันเจริญ
ลำดับที่ 9 นาย สุทิน คลังแสง
ลำดับที่ 10 นาย ชัยเกษม นิติสิริ
ลำดับที่ 11 นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน
ลำดับที่ 12 นาย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
ลำดับที่ 13 นาย จาตุรนต์ ฉายแสง
ลำดับที่ 14 นาย ไพโรจน์ โลห์สุนทร
ลำดับที่ 15 นาย นพดล ปัทมะ
ลำดับที่ 16 นาย สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
ลำดับที่ 17 นาย ประยุทธ์ ศิริพานิขย์
ลำดับที่ 18 นาย อดิศร เพียงเกษ
ลำดับที่ 19 นาย นิคม บุญวิเศษ
ลำดับที่ 20 นางสาว ขัตติยา สวัสดิผล
ลำดับที่ 21 นางสาว สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
ลำดับที่ 22 นาง ประวีณ์นุช อินทปัญญา
ลำดับที่ 23 นาย สุรเกียรติ เทียนทอง
ลำดับที่ 24 นาย จิตติพจน์ วิริยะโรจน์
ลำดับที่ 25 นาย ดนุพร ปุณณกันต์
ลำดับที่ 26 นาย อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
ลำดับที่ 27 พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
ลำดับที่ 28 นาย สุธรรม แสงประทุม
ลำดับที่ 29 นางสาว ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์
     

พรรคภูมิใจไทย

ลำดับที่ 1 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
ลำดับที่ 2 นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
ลำดับที่ 3 นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี
       
พรรคพลังประชารัฐ

ลำดับที่ 1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ลำดับที่ 2 นาย สันติ พร้อมพัฒน์
     
พรรครวมไทยสร้างชาติ
ลำดับที่ 1 นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
ลำดับที่ 2 นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
ลำดับที่ 3 นาย เอกนัฏ พร้อมพันธุ์
ลำดับที่ 4 หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร
ลำดับที่ 5 นาย สุชาติ ชมกลิ่น
ลำดับที่ 6 นาง พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
ลำดับที่ 7 นาย วิทยา แก้วภราดัย
ลำดับที่ 8 นาย ชัชวาลล์ คงอุดม
ลำดับที่ 9 นาย จุติ ไกรฤกษ์
ลำดับที่ 10 นาย ธนกร วังบุญคงชนะ
ลำดับที่ 11 นาย เกรียงยศ สุดลาภา
ลำดับที่ 12 นาย ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
ลำดับที่ 13 นาย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
    
พรรคประชาธิปัตย์
ลำดับที่ 1 นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
ลำดับที่ 2 นาย ชวน หลีกภัย
ลำดับที่ 3 นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน
    
พรรคชาติไทยพัฒนา
ลำดับที่ 1 นาย วราวุธ ศิลปอาชา
    
พรรคประชาชาติ
ลำดับที่ 1 นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา
ลำดับที่ 2 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
      
พรรคไทยสร้างไทย
ลำดับที่ 1 คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธ์
       
พรรคชาติพัฒนากล้า
ลำดับที่ 1 นาย วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
           
พรรคเสรีรวมไทย
ลำดับที่ 1 พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
         
พรรคประชาธิปไตยใหม่
ลำดับที่ 1 นาย สุรทิน พิจารณ์
      
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
ลำดับที่ 1 นาย ปรีดา บุญเพลิง
   
พรรคเป็นธรรม
ลำดับที่ 1 นาย กัณวีร์ สืบแสง
          
พรรคพลังสังคมใหม่
ลำดับที่ 1 นาย เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
         
พรรคใหม่
ลำดับที่ 1 นาย กฤกิทัช แสงธนโยธิน
    
พรรคท้องที่ไทย
ลำดับที่ 1 นาย บัญชา เดชเจริญศิริกุล
         
พรรคพลัง
ลำดับที่ 1 นาย ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม
ที่มา เว็บไซต์ กกต. https://www.ectreport.com/
******
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง