ปลื้ม! สาขา Industrial & Manufacturing Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ติดอันดับ 1 ของประเทศ ทำผลงานดีต่อเนื่องหลายสาขาวิชา

95559C17-23CC-4CE5-BA4C-528166B6C8D2

การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโลก มีการจัดอันดับเป็นประจำในทุก ปี โดยSCImago Institutions Rankings (SIR) 2023 ได้จัดอันดับสถาบันโดยรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐ และบริษัทเอกชน

โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับด้วยตัวชี้วัด 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) ด้านการวิจัย(Research Factor) 50% ที่พิจารณาจากจำนวนผลงานการตีพิมพ์ที่เผยแพร่และการถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลทางวิชาการ SCOPUS (2) ด้านนวัตกรรม (Innovation Factor) 30% พิจารณาจากจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาในฐานข้อมูล PATSTAT และ (3) ด้านสังคม (Societal Factor) 20%

โดยในปี 2023 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดลำดับดังนี้
1. Industrial & Manufacturing Engineering
ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 501 ของโลก


2. Civil and Structural Engineering
ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และอันดับ 444 ของโลก


3. Biomedical Engineering
ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 4 ของประเทศ และอันดับ1616 ของโลก


4. Building and Construction Engineering
ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 6 ของประเทศ และอันดับ 657 ของโลก


5. Mechanical Engineering
ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 8 ของประเทศ และอันดับ2083 ของโลก


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภูมิใจในผลงานที่ได้รับในครั้งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานดีๆ ที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อสังคม

นอกจากนี้ อันดับนี้ยังเป็นการยืนยันความสำเร็จของวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างนวัตกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในสังคม นอกจากนี้ คณะยังมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาการเรียนการสอน งานการวิจัย และสร้างนวัตกรรมที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศต่อไป

คลิกดูเว็บจัดอันดับ https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&ranking=Overall&area=2209

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง