“ปาร์ตี้ลิสต์” พรรคเพื่อไทย / พรรคก้าวไกล มีคนขอนแก่นบ้างไหม และอยู่ลำดับที่เท่าไร ใครตาดูช่วยดูหน่อย

thaivote66-Newsptkk

ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือ ปาร์ตี้ลิสต์ ของ พรรคเพื่อไทย จำนวน 100 คน ที่ดำเนินการยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2566 มีดังนี้

ขณะที่ ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของ พรรคก้าวไกล โดยพบว่า มีจำนวน 92 ราย ลดลงจากเดิม 2 ราย จากเดิมที่จะส่ง 94 ราย เบื้องต้น นายพิธา ให้สัมภาษณ์ระบุว่า มีบางคนขอถอนตัวเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว บางคนถอนตัวเนื่องจากปัญหาสุขภาพ

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ทั้ง 92 ราย ได้แก่

1 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

2 นายชัยธวัช ตุลาธน

3 น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล

4 นายเซีย จำปาทอง

5 นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

6 นายอภิชาติ ศิริสุนทร

7 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

8 นายรังสิมันต์ โรม

9 นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

10 นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
11 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ

12 นายณัฐวุฒิ บัวประทุม

13 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

14 น.ส.เบญจา แสงจันทร์

15 นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร

16 นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์

17 นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง

18 นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร

19 นายมานพ คีรีภูวดล

20 นายรอมฎอน ปันจอร์

21 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ

22 นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล

23 นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี

24 นายศุภโชติ ไชยสัจ

25 น.ส.ศนิวาร บัวบาน

26 นายนิติพล ผิวเหมาะ

27 น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์

28 น.ส.ปารมี ไวจงเจริญ

29 นายวรภพ วิริยะโรจน์

30 นายสุรวาท ทองบุ

31 นายคำพอง เทพาคำ

32 น.ส.วรรณวิภา ไม้สน

33 นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล

34 นายองค์การ ชัยบุตร

35 น.ส.ชุติมา คชพันธ์

36 นายจุลพงศ์ อยู่เกษ

37 น.ส.กัลยพัชร รจิตโรจน์

38 นายณรงเดช อุฬารกุล

39 น.ส.ภคมน หนุนอนันต์

40 นายสุเทพ อู่อ้น

41 นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี

42 นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ

43 นายธัญธร ณัฐธัมม์

44 นายกิตติศักดิ์ ปานฝึกดี

45 นายญาวีร์ บุตรกระวี

46 นายชวลิต เลาหอุดมพันธ์

47 นายอำนาจ ชุณหะนันท์

48 นายฐิติพงศ์ พิมลเวชกุล

49 นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์

50 นายทองแดง เบ็ญจะปัก

51 น.ส.รสิตา ซุ่ยยัง

52 นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์

53 น.ส.นายิกา ศรีเนียน

54 นายวีระชัย นพปราชญ์

55 นายคณาสิต พ่วงอำไพ

56 น.ส.รัชนี โล่วณิชเกียรติกุล

57 นายนันทพงศ์ ปานมาศ

58 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ

59 นายจตุรงค์ หิรัญกาญจน์ (ขึ้นมาจากลำดับที่ 60 แทน น.ส.สาวิตรี สันติพิริยพร ที่สละสิทธิการเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ)

60 นายนิธิ ละเอียดดี

61 นายสุทัศน์ เมืองมนประเสริฐ

62 นายไพศาล ปันแดน

63 นายฆนัท นาคถนอมทรัพย์

64 นายศดิศ ใจเที่ยง

65 นายเนติพล สกุลชาห์

66 นายณภัทร สิทธิอัฐกร

67 นายประพนธ์ สิงห์แก้ว

68 นายพุฒิพงศ์ ภู่เพียนเลิศ

69 นายภูมินทร์ หน่อคำ

70 นายวรภัทร พึ่งพงศ์

71 นายณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์

72 นายโจเซฟ เฮสดาร์ซัน

73 นายพลากร วงค์ประเสริฐ

74 ปริวรรตน์ จิรพุฒิรัศมิ์

75 นายธนะกฤษฏิ์ อธิเจริญลักษณ์

76 นายธีรภัทร เหลืองพงศ์รัตน์

77 นายสัมภาษณ์ คำผุย

78 นายชวิน กสิกิจพงศ์พันธ์

79 นายปุณณเมธ อ้นอารี

80 นายพรพิพัฒน์ วัดอักษร

81 น.ส.รวิสรา มาวงศ์

82 น.ส.อรทัย คุณะดิลก

83 นายนพณัฐ แก้วเกตุ

84 น.ส.ชลธิชา กุลดิลก

85 นายสมโชติ มีชนะ

86 นายอุสมาน นูรุลอาดิล

87 นายณภัทร ศิริจรัสตระกูล (ขึ้นมาจากลำดับที่ 89 แทน น.ส.สุพรรณิกา ตันติเวชกุล ที่สละสิทธิการเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ)

88 น.ส.นภัสสร คุปตเสรี

89 นายธนากร ชินอุดมพร

90 นายทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์

91 นายณัฐพงษ์ พานิชศิริ

92 นายกัณฑ์อเนก ศรีอนุชา

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง