มข.เดินหน้าม.ดิจิทัล!นำระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร(ERP)มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเต็มรูปแบบ

9735DF76-7E39-42A1-939A-C0A661A16522

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัท ลานนาคอม จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาโครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)”

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566  เวลา 11.30 .  ที่ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณธีรเชษฐ์  นันท์ศุภวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลานนาคอมจำกัด ร่วมลงนามในสัญญาจ้าง โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)” โดยรองอธิการบดี คณบดี และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้

โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น ERP เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับขนาดขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ระบบงานแผนงบประมาณ  ระบบบัญชี ระบบการเงิน  ระบบพัสดุ ระบบบุคลากร  และระบบจัดการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและรายงานผลเพื่อการปฏิบัติงาน รองรับต่อการปฏิบัติงานและเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ สำหรับระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร  ERP เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงการทำงานของระบบต่าง เข้าด้วยกันโดยสมบูรณ์ เพื่อสร้างให้เกิดฐานข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กรในรูปแบบ On-Line และ Real-time โดยใช้ซอฟต์แวร์ Oracle Fusion ERP and Fusion HCM ควบคู่กัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ลดความซับซ้อน และเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการต่าง

นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสนับสนุน และสามารถรองรับการขยายงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่างสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลือกใช้ระบบนี้เนื่องจากความสามารถในการรองรับการเติบโตของมหาวิทยาลัย และรองรับการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง การใช้งาน Oracle Fusion ERP and Fusion HCM จะช่วยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถปรับปรุงกระบวนการด้านการเงิน การจัดการทรัพย์สิน การจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดการโครงการ ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถส่งมอบคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นแก่นักศึกษา และทำให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการ โดยกำหนดแล้วเสร็จ  600 วัน เมื่อการดำเนินการพัฒนาระบบสำเร็จแล้ว จะถือได้ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้นำระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) และระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเต็มรูปแบบ

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง