สวนสัตว์ขอนแก่น ติวเข้มชุมชนรับมือไฟป่า พร้อมเร่งทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า ตลอดทั้งช่วงหน้าแล้งปีนี้

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 มี.ค.2566 นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน 4 หมู่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียงสวนสัตว์ ประกอบด้วย บ.นาอ่างทอง,บ.ใหม่ศรีสุข,บ.ห้วยบาก และ บ.โคกสว่าง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น พร้อมลงพื้นที่เพื่อกำหนดและสำรวจการจัดทำแนวป้องกันไฟ และการซักซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับไฟ รวมไปถึงการกำหนดแผนงานร่วมกัน ตามโครงการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อป้องกันไฟป่า ประจำปี 2566

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผอ.สวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า สวนสัตว์ขอนแก่น สังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประสบปัญหาไฟป่าในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น เนื่องจากพื้นที่เป็นป่าเป็นป่าไม้ที่มีความหนาแน่นของต้นเพ็ก และเบญจพรรณไม้เต็งรัง ผลัดเปลี่ยนใบไม้ หมักหมมเป็นเวลานาน อีกทั้งในช่วงเดือน ก.พ. ซึ่งชุมชน หมู่บ้าน โดยรอบพื้นที่สวนสัตว์ มีอาชีพเกษตรกรทำไร่อ้อย และหาของป่า เก็บเห็ด เก็บผักหวาน เป็นเหตุให้มีการเผาไร่อ้อย และเผาพื้นที่ป่า เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไฟป่า ในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น ส่งผลให้เกิดควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ปกคลุมในอากาศอย่างหนาแน่นส่งผลกระทบต่อต่อสุขภาพของสัตว์ป่า บุคลากรภายในสวนสัตว์ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

“สวนสัตว์ขอนแก่น จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง สวนสัตว์ขอนแก่น จึงได้จัดทำ โครงการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อป้องกันไฟป่า ในพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่ใกล้สวนสัตว์ โดยได้กำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านนาอ่างทอง ,บ้านใหม่ศรีสุข, บ้านโคกสว่าง และบ้านห้วยบาก ด้วยการลงพื้นทีประสานงานร่วมชุมชนสร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงสวนสัตว์ขอนแก่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จนนำไปสู่ความร่วมมือในการปกปักรักษาพื้นที่ป่าไม้ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสวนสัตว์ขอนแก่น กับคนในชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่า อย่างยั่งยืน”

นายณรงวิทย์ กล่าวต่ออีกว่า ในแผนการดำเนินงานนั้น ได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สวนสัตว์และผู้นำชุมชน ในหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์และผู้นำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดไฟป่า วิธีการควบคุมไฟป่า รวมถึงการดับไฟป่าอย่างถูกต้องและปลอดภัยอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง