จบอย่างยิ่งใหญ่การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานครั้งที่ 10 และการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2023

CAC71EE8-DE21-42C2-AF87-F8F71411E5B3
ads2500x300

จบอย่างยิ่งใหญ่การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานครั้งที่ 10 และการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2023

           คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานเกษตรภาคอีสาน ปี2566  ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2566 อุทยานเทคโนโลยีทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เปิดเวทีให้น้องๆเยาวชนประชาชนลูกหลานเกษตรกร ได้มีเวทีของการแสดงออกความสามารถด้านการขับร้องเพลงและเล่นดนตรี โดยทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มอบหมายให้ชมรมคนทำสื่อภาคอีสานได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานครั้งที่ 10 และการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards 2023” ในปี 2566 ผลการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2023

สำหรับกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ประกอบด้วย ประเภท ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน15 ปี, ประเภท ระดับประชาชนทั่วไป  และการประกวดวงดนตรีAggie Music Awards” 2023 ได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น, รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.ปรเมศ บันเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์มข., ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มข., ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์มข., คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง), นายสุริยัน พฤทธิพงศ์พันธุ ผู้จัดการคลังปิโตเลียมขอนแก่น, นายเสกสรร ศรีไพรวรรรณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานขอนแก่น เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติขึ้นกล่าวให้การต้อนรับ ให้กำลังใจชื่นชมยินดีและมอบใบประกาศฯให้กับน้องๆผู้เข้าประกวด

โดยมีคณะกรรมการตัดสินฝ่ายการประกวดลูกทุ่งฯได้แก่ .บัญชา  พระพล รองประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, .ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง .ประจำสาขาวิชาดนตรี ..สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง), คุณนิราภรณ์ รัตนทิพย์ นักจัดรายการบ้านแสนรัก คลื่่น f.m.103 มข.และสไมล์ เอฟ.เอ็ม.101, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หิรัญ จักรเสน กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาดุริยางคศิลป์และอาจารย์ประจำสาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ในส่วนของคณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีฯได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิทยา สัพโส รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนและอาจารย์ประจำสาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจญ พีบุ้ง หัวหน้าแขนงวิชาดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์มข., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ จักรเสน กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาดุริยางคศิลป์และอาจารย์ประจำสาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์มข. มีคุณเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มข.และน..นิมิต ตราชู  เป็นพิธีกร

บรรยากาศได้รับความสนใจจากผู้ชมและกองเชียร์อย่างคึกคักมากมายท่วมท้น

สำหรับผลการตัดสินของคณะกรรมการฯประเภทต่างๆมีดังนี้

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานรอบชิงชนะเลิศ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน15 ปี

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม ไชยเสนา ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงนงค์เพชรนภา พัฒนนันท์ดีลีตน ได้รับทุนการศึกษา3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รองชนะเลิศ อันด้บ 2 นางสาวนันท์นภัส อุ่นทรัพย์ ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศจาก นายกเทศบาลมนตรีตำบลท่าพระ

รางวัลชมเชย เด็กหญิงทิพานันท์ พลพุทธา ได้รับถ้วยเกียรติยศจากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)

การแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานรอบชิงชนะเลิศ ระดับประดับประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศประเภทชาย

รางวัลชนะเลิศ นายชาญณรงค์ ทองศรีได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก นายกรัฐมนตรี

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายสุทธิพงศ์ สอดโสม ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองชนะเลิศ อันด้บ 2 ณัฏฐกิตติ์ ศรีจันทึก ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ขวัญใจประชาชน นายพิษณุ สามกรจงสิริ ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน

รางวัลชนะเลิศประเภทหญิง

รางวัลชนะเลิศ นางสาว จารุพร ไกลถิ่นไ ด้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองชนะเลิศ อันดับที่1นางสาวกชนันท์ กิ่งดอนนอก ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองชนะเลิศ อันด้บ2 นางสาวภัคจิรา พุทธาได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขวัญใจประชาชน นางสาวนิตยา หัดรัดชัย ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก คลังปิโตรเลียมขอนแก่น PTTOR

ผลการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2023

ผลการประกวดวงดนตรีมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง KISS CY KISS  ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท  ได้รับถ้วยจากนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วง Mono Chrome –ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่ วง Sugar Sweet  ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น   

รางวัล People Award ได้แก่ วง KISS CY KISS  ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท  ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน

รางวัล ชมเชย ได้แก่ วง SALAK (สลักซ์) และ วง Crown ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

และวงทั้งหมดได้รับรางวัลปลอบใจ จาก ร้านเนื้อโคขุนกังสดาล บายเฮียตู่หมอแคนสตูดิโอชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง