ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต. จำนวน ส.ส. 400 คน-แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ

F5CE22A8-31C3-4988-B453-5386554693AA

เมื่อวันที่  31 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564

นอกจากนี้ ยังประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง