“แซงบาดาลโมเดล” เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียม ทั่วถึง

ads2500x300

ปัจจุบันมีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากที่ประสบปัญหาในการบริหารจัดการ ทั้งด้านงบประมาณไม่เพียงพอ ครูไม่ครบขั้นหรือครบวิชาเอก ส่งผลให้เกิดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพระหว่างโรงเรียนที่มีความพร้อมและโรงเรียนขนาดเล็ก จากปัญหาดังกล่าวโรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ที่มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา

จากผลการดำเนินการตามแนวทางส่งผลให้ โรงเรียนขนาดเล็กในเขตตำบลแซงบาดาล มีการใช้ทรัพยากร 7m ในการบริหารจัดการร่วมกันได้แก่ ครูบุคลากร(man) เครื่องจักร (machine) วัสดุ (material) วิธีการปฏิบัติงาน (method)การบริหารจัดการ(management) และเงินหรือต้นทุน(money) ปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 218 คน ครูและบุคลากร 20 คน มีครูครบชั้น ครบวิชาเอก นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี เทคโนโลยีรวมทั้งทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ควรนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีบริบทใกล้เคียงกันให้เด็กไทยได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

อ่านเพิ่มเติม
* การพัฒนาแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ที่มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
* คู่มือแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการจัดการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ผู้ที่มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง