สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (คนต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุด 13 ก.พ.66) ทุกกลุ่ม ลงทะเบียนต่ออายุใบอนุญาต

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (คนต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุด 13 ก.พ.66) ทุกกลุ่ม ลงทะเบียนต่ออายุใบอนุญาต

แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีทุกกลุ่ม หรือที่มีบัตรสีชมพูซึ่งใบอนุญาต ทำงานจะหมดอายุ 13/2/66 นั้น และท่านจะต้องยื่นเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จ  ก่อนวันที่ 13/ 2/2566 เท่านั้น ซึ่งท่านสามารถยื่นเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตทำงานผ่าน ระบบออนไลน์
ได้ที่ https://alien fvejuly.doe.go.th/login โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

เอกสารนายจ้าง
1.สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
2.สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
3.หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคคล พร้อมรับรองสำเนาและประทับตรายาง
4.หนังสือรับรองการจ้าง บต.46 นายจ้างลงชื่อ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องประทับตรายางด้วย
5.อีเมลของนายจ้าง

เอกสารของแรงงานต่างด้าว
1.ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพ 6 โรค จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น รับรองไว้ไม่เกิน 60 วัน
2.ปัตรประกันสุขภาพของโรงพยาบาลของรัฐ 1ปี , 2ปี พร้อมใบเสร็จซื้อประกันสุขภาพ หรือ เอกสารหลักฐาน
การนำส่งเข้าประกันสังคมของลูกจ้างเดือนปัจจุบัน
3.สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง หรือ ผ่
4.สำเนาหน้าวีซ่าทำงานซึ่งจะหมดอายุ 13/02/2023 หรือหน้าวีซ่าเล่มเก่า และเล่มใหม่ กรณีได้เล่มใหม่มา
หลังวันที่ 1/8/2565
5.บัตรสีชมพู
6.ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบแทนใบอนุญาตทำงาน
7.รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด1.5นิ้ว 1 รูป
8. บัญชีรายชื่อ Namelist (เนมรีส) กรณีเป็นสัญชาติลาว

หมายเหตุ: กรณีมีการตีวีซ่าลงในเล่มหนังสือเดินท าง (Passport) ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2565
จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุ 2 ปี แต่หากได้รับการตีวีซ่าทำงานลงในเล่มหนังสือเดินทาง หลังวันที่ 1 สิงหาคม
2565 จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 1 ปี ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดเอกสารข้อมูลให้ถูก
ก่อนลงทะเบียน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง จะได้ไม่ต้องมาแก้ไขเอกสารในภายหลัง และนายทะเบียน
จะได้พิจารณาอนุมัติในลำดับ ถัดไป

หลังจากที่ท่านได้ยื่นเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตทำงานเสร็จแล้ว และนายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ
ให้ท่านปริ้นเอกสารเพื่อนำไปชำระเงินค่ใบอนุญาตทำงาน ผ่านแอพพิเคชั่นธนาคาร Krungthai NEXT
หรือชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เสร็จแล้ว และเอกสารใบเสร็จชำระเงินค่าใบอนุญาตทำงาน
ช่องหมายเลข 2 ระหว่าง รอรับเล่มใบอนุญาตทำงาน บต.42 ซึ่งทางกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปยังที่อยู่
ของท่าน หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน บต.42 แล้วให้ท่านนำแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตีวีซ่าทำงาน
และไปดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติถ่ายบัตรสีชมพู ณ ศูนย์ทะเบียนภาค อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
จึงเป็นการเสร็จสิ้นขึ้นตอนต่อใบอนุญาตทำงาน

คำเตือน หากมีการใช้เอกสารปลอม หรือ อัดแปลงเอกสารอันเป็นเท็จ ท่านจะมีความผิดตาม
กฎหมายอาญาและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

📌ลำดับหน้าจอ ขั้นตอนการกรอก บต. 50 (อ.5) ในระบบขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าที่จะหมด 13กพ.66 (ออนไลน์)🖥️
ดังนี้
1.กด ยื่นบต.50
2.กรอกเลขประจำตัวแรงงาน 13 > กดตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวแรงงาน > กดถัดไป
3. กรอกประวัติที่สำคัญ (ที่มีเครื่องหมาย ) > ทบ.1 ชื่อพ่อ-แม่(ถ้ามี),สถานภาพ,ผู้ติดตาม > ข้อมูลหนังสือเดินทาง > ข้อมูลตราประทับวีซ่า 13 Feb 2023* > ข้อมูลประกันสุขภาพ/ประกันสังคม* > แนบไฟล์ รูปถ่ายหน้าตรง,สำเนาหนังสือเดินทาง และ หนังสือรับรองการจ้าง บต.46* ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ก่อนกดยื่นแบบบต.50
4.รอตรวจสอบเอกสาร (ระยะเวลาตรวจเอกสาร จะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับลำดับรายการคำขอในกล่องงานของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ) ถ้าไม่ผ่าน🚫 ก็ให้แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วกดยื่นแบบฯ อีกครั้ง จนกว่าจะตรวจผ่าน✅
5. ตรวจผ่านแล้ว ให้ 📄ปริ้นใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมในช่องที่ 2 เพื่อจ่ายผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา/แอพเป๋าตัง/krungthai next/krungthai corporate online หรือ แอพธนาคารอื่น(ถ้ามี)
6. 📳 ชำระแล้ว ช่องที่2 จะเปลี่ยนเป็นเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม✅ (ดาวน์โหลดและปริ้นเอกสาร แนบต่อวีซ่า)
7. เมื่อตรวจเอกสารผ่าน+ชำระเงินแล้ว ให้รอระบบเปลี่ยนสถานะอนุมัติ ใบอนุญาตทำงานในช่องที่3✅ รอรับบัตรSmartCard 🪪
📌ปล. ระหว่างข้อที่ 5-7 ไปดำเนินการต่อวีซ่าที่ ตม. ได้เลย โดยปริ้นใบเสร็จรับเงินจากระบบต่ออายุออนไลน์ แนบคู่กับเอกสารต่อวีซ่า
📌📢ทั้งหมดนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 13 กุมภาพันธ์ 66

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง