ขอนแก่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ บูรณาการทุกหน่วยงานร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรในระดับพื้นที่ พร้อมแนะนำ ให้ความรู้ และการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน


เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่สนามที่ว่าการอำเภอซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอซำสูงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรให้ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในรูปกิจกรรมการ ให้บริการเคลื่อนที่ ทำให้การผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

“ขณะเดียวกันยังคงได้มอบปัจจัยการผลิต ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์ปลา ,พันธุ์พืช และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) รวมถึงกิจกรรมให้บริการประชาชน จากหน่วยงานต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น คลินิกข้าว คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกกฎหมาย คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกหม่อนไหม อีกด้วย”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง