มข.จับมือ สสส.กระตุ้นคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้นจนน่าตกใจ


เมื่อเวลา 10.30 น. วันที 22 ธ.ค.2565 ที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. นายพันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพคนอีสาน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ในหัวข้อคนอีสานไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่ง คณะมนุษยศาสตร์ มข.ร่วมกับ สสส.,เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่,ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ได้กำหนดจัดการประชุมขึ้นโดยมีนักวิชาการ รวมไปถึงเครือข่ายองค์กรต่างๆในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการควบคุมยาสูบประจำจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีการดำเนินการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มานานกว่า 20 ปี ขณะที่ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลต่างๆทำให้บริษัทและผู้ค้าบุหรี่ ได้อาศัยช่องทางออนไลน์ ในการโปรโมทขายบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลให้ขอนแก่นมีผู้สูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง ซึ่งการประชุมวันนี้เป็นการกำหนดทิศทางและการรับฟังข้อเสนอแนะที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างจริงจังในการที่จะต่อต้านและปฎิเสธว่าคนขอนแก่นและคนอีสานพวกเราไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดเพื่อเป้าหมายของการมีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในประเทศ

“สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้า กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในปี 2564 ประชากรไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าประมาณ 78,742 คน ในจำนวนนี้มีคนที่สูบทุกวัน 40,724 คน และสูบแบบไม่ทุกวัน 38,018 คน ซึ่งกลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า อายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นถึงตอนปลายมากถึง 24,050 คน”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดจึงต้องผนึกพลังทุกภาคส่วน ในการที่จะช่วยให้กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นลูกหลานและเป็นอนาคตของชาติได้รู้เท่าทันถึงพิษภัยและอันตรายที่แฝงอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ตลอดจนการนำมาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในระดับนโยบายมาปฎิบัติอย่างเข้มงวดในพื้นที่ต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง