ประวัติศาสตร์ (จะ) กลับมา

ประวัติศาสตร์ (จะ) กลับมา
ปะจัน” โดย “เขี้ยวจัน

ที่นี่….ไม่ใช่คอลัมน์ร้องทุกข์ แต่เป็น การสังคมอุดมปัญญา ลุกขึ้นมา “ทวงสิทธิ” ของการเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ เจ้าของคะแนนเสียงที่เลือก “ตัวแทน” ในทุกระดับ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบ้านเมือง ด้วยข้าราชการ “ตัวแทน” จากส่วนกลาง ทุกกระทรวง ทบวง กรม…[ หน้ารวมบทความ ประจัน ]

ข่าวชิ้นเล็กๆ ที่น่าสนใจ และอาจกลายเป็นการคลี่ปม ความกังวลใจ ของผู้ใหญ่คนไทย และใครอีกหลายคน  แต่อาจเป็นข่าวเล็กกว่า การย้ายพรรคของ 40 สส…..ฮา….

จากปม ที่ว่า เยาวชนไทย สมัยนี้ อาจมีความรู้ เรื่องประวัติศาสตร์เมืองไทย น้อยลง จึงอาจเป็นเหตุให้ “ต่อมรักชาติ” อักเสบ เพราะรากเหง้า การรับรู้ ของพวกเขาน้อยลง จึงซาบซึ้งน้อยลงไปด้วยเช่นกัน  เป็นสมการบางเบา ที่น่าใจหาย….

มติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา รับร่าง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการ โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 8 กลุ่ม สาระการเรียนและ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะใช้กับ ปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้

โดยกำหนดกรอบเวลา กำกับไว้ ในแต่ละชั้นปี ดังนี้

นักเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมต้น   เรียน 40 ชั่วโมง ต่อปี ส่วนชั้นมัธยมปลาย เรียน 80 ชั่วโมง ต่อ 3 ปี

ที่น่าสนใจ คือ จะมีการใช้กระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก หรือ Active Learning  คือ การเรียนนอกสถานที่ และ บูรณาการ ร่วมมือ กับอีกหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วัฒนธรรมจังหวัด  การท่องเที่ยว เป็นต้น

พวกเขา เรียนรู้ จากการไปทัศนศึกษา  ที่พิพิธภัณฑ์  อุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาจพัฒนาการไปเป็นอาชีพ หากว่าใช่…

พบว่า การ “กำจัด” นำ วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่ พลเมือง ออกจากห้องเรียน เมื่อหลายปีก่อน ทำให้พวกเราต้องถามหา ตามหา ถวิลหา จิตวิญญาณที่หล่นหาย วันนี้…เมื่อกลับมา จึงพอเป็นความหวังของบ้านเมืองได้บ้าง…

รากเหง้า ของมนุษย์ เป็นความภาคภูมิใจในชาติของตน มรดกทางภูมิปัญญา  พวกเขาจะมั่นคง ในจิตวิญญาณ ที่สะท้อน ว่า สังคม ต้องการ คนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม

การศึกษา” ต้องใช้เวลา ในการหล่อหลอม “ทุนมนุษย์ ที่มีความรู้ กตัญญูกับแผ่นดินถิ่นเกิด เรื่องใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ต้องเตรียมการล่ะ….

แต่ละจังหวัด ย่อมต้องวางแผน ไว้รองรับ สายงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ลงมือก่อน ย่อมเรียกคะแนนได้ก่อนนะ เราอาจชวนเด็กๆ ไปเดินพิพิธภัณฑ์  และการจัดทัศนศึกษา อื่นๆ อีก  เป็นการท่องเที่ยว ที่น่าสนุก น่าตื่นเต้นจริงๆ นะ…..

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง