ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 49) วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

19

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 49) วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

     

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง