ทน.ขอนแก่น คว้ารางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2565

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (ทน.) เปิดเผยว่า สถาบันพระปกเกล้า ได้ประกาศผลรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และได้รับเข้ามอบโล่จาก ศ.ดร.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในการจัดงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ที่หอประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประกวดรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2565 เทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอโครงการ / กิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง ในด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

“เทศบาลฯได้นำเสนอโครงการซึ่งประกอบด้วยโครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง (ตามโครงการหนึ่งโรงเรียนสองระบบ) สายชั้นห้องเรียนขอบฟ้ากว้างห้องเรียนพิเศษทำให้เด็กที่แตกต่างสามารถอยู่ในรั้วโรงเรียนเดียวกันกับเด็กทั่วไปได้ พัฒนาทักษะชีวิต เห็นคุณค่าตนเอง ค้นพบความถนัด เสริมสร้างประสบการณ์ สร้างงานอาชีพ, การพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดย ครู-หมอ-พ่อแม่ ต่อยอดจากโครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา เด็กทุกคนต้องได้รับการดูแลตามศักยภาพ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้นำ Application : Scholl Health HERO ใช้ในการคัดกรองเด็ก และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างยั่งยืน (Sustainable Long Term Care) มีหน่วยบริการปฐมภูมิจำนวน 8 ศูนย์ ภายใต้การขับเคลื่อนการทำงานแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1. ต้นน้ำ มีการคัดกรอง ป้องกัน มีฐานข้อมูล ระบุสภาพปัญหาทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุฯ 2. กลางน้ำ การดูแล รักษา ฟื้นฟู เยียวยา พัฒนาศักยภาพจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ CG, CC, PA , อสม. 3.ปลายน้ำ การถอดบทเรียน / ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมอาชีพคนพิการ การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต ( Palliative Care )”

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และชาวชุมชน ที่ได้ให้ความร่วมมือและเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังคงร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากที่สุด จนนำมาสู่การับรางวัลซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีถึงการพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ชัดเจนและถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ ปี 2544 จนถึง ปัจจุบัน เทศบาลฯ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลพระปกเกล้า ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม, ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเทศบาลได้รับรางวัลรางวัลพระปกเกล้า ครบทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ เทศบาลฯรับรางวัลแล้ว 3 ด้าน โดยสรุปผลการประกวดรางวัลพระปกเกล้า 22 ปี เทศบาลฯคว้ามาได้ 12 รางวัล

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง