ภาคีเครือข่ายสุขภาพเดินหน้าส่งเสริมเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ขอนแก่น มุ่งลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล สร้างเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการแพทย์


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 พ.ย.2565 ที่ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งกฎบัตรไทย, คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, โรงแรมโฆษะ และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อมุ่งลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลและสร้างเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพ และเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยมีนายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการโรงแรมโฆษะและนายกสมาคมโรงแรมภาคอีสาน, นายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการและเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ และผู้แทนของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบการโรงพยาบาล โรงแรม สถานพยาบาล กิจการเวลเนส ผู้นำชุมชน ผู้แทนหอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และองค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 200 คน

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการโรงแรมโฆษะและนายกสมาคมโรงแรมภาคอีสาน กล่าวว่า การประชุมเวชศาสตร์ชะลอวัย มีเป้าประสงค์ชัดในการเพิ่มการรับรู้การเปิดระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการยืนยันความพร้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขอนแก่น จะเป็นการยกระดับสมรรถนะด้านกำลังคนและความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่

ด้านนายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการและเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยหลังโควิด 19 ของกฎบัตรไทย สมาคมการผังเมืองไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือ บพท.และเครือข่ายภาคธุรกิจของกฎบัตรไทย ร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โรงแรมโฆษะ พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพื่อกระจายองค์ความรู้ด้านการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพและลดภาระการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การชะลอวัย วิศวกรรมการแพทย์ และการส่งเสริมสุขภาพ ได้ถ่ายทอดนวัตกรรมความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างบรรยากาศทางวิชาการและการวิจัยต่อสาธารณะ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนวัตกรรม ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล

“ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสประเทศไทย หรือ Thailand Wellness Economic Corridor ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ Medical Hub เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2565 และกำลังได้รับการพิจารณาบรรจุโครงการเข้าในแผนปฏิบัติการนำร่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ในเดือน ม.ค. 2566 ซึ่ง นอกจากการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการผลิตของอุตสาหกรรมเวลเนสในพื้นที่ 4 ระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสแล้ว ในปีงบประมาณ 2565 โครงการยังดำเนินการพัฒนาเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับเทศบาลจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ และเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น มีเป้าหมายในการลดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรค NCD โดยอาศัยกลไกการสร้างความเข้าใจและความฉลาดด้านสุขภาพและอาหารหรือ Health and Food Literacy รวมทั้ง กลไกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ พร้อมการปรับปรุงระบบทางกายภาพให้ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การออกแบบปรับปรุงอาคารเพื่อสุขภาพหรือ Healthy Building ให้โครงสร้างกายภาพและสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง