ทน.ขอนแก่นมอบโล่ “บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว” ประจำปี 2565 ให้กับครัวเรือนต้นแบบห่างไกลยาเสพติดที่ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข และชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี

บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หรือ ทน. เปิดเผยว่า คณะทำงานบ้านสีขาว พร้อมด้วยอาสาสมัครหัวใจทองคำ อาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด รวมไปถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและส่วนราชการ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อมอบโล่เกียรติคุณ พร้อมธงปลอดยาเสพติด และสายริสแบนด์ ตามโครงการบ้านสีขาว ครอบครัวสีขาว เทศบาลนครขอนแก่น ให้กับชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในการร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการบ้านสีขาวชุมชนสีขาวประจำปี 2565 แก่ครอบครัวที่ประกอบอาชีพสุจริตไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งถือเป็นการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกัน ของการระบาดยาเสพติดในชุมชน ที่ผ่านการประเมินและเข้าร่วมโครงการฯ

“ในปี 2565 ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข และชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี มีครัวเรือนที่ผ่านการประเมิน 20 ครอบครัว แยกเป็นชุมชนเจ้าพ่อทองสุข จำนวน 10 ครอบครัว ประกอบด้วย นายสมบัติ โทแสง, นางเหรียญ แสนยากรณ์, นางกณภัทร สุรพินิจ, น.ส.ปาลิตา ลีลาวงศานนท์, นางฤดีพร โวเมือง, นายสุกชัย วงษ์จำออง, นางพัทธนันท์ ลิ้มพาณิชย์, นางโสภี อุดมศรีวัฒนา, น.ส.โยษีตา จันทิมา และ นายสราวุฒิ จันทร์พิทักษ์ และชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี จำนวน 10 ครอบครับ ประกอบด้วย นายบุญชัย ศิริศรีมังกร, นายเสรี ห่วงรัตน์, นายสุทิน พรพิรุณโรจน์, นายพรชัย แก้วกุลชัย, นายชาญยุทธ แก้วบุลชัย, นายวิสูตร คุ้มกระทึก, นายเสถียร หิรัญย์วงษ์วีระ, นายสมศักดิ์ ซื่อศิริสวัสดิ์, นายสมนึก นิธิวัฒนศักดิ์ และนายประพจน์ เหล่าวีระโยธิน”

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การประเมินครัวเรือน ต้นแบบบ้านสีขาวชุมชนสีขาว ในเขตเทศบาลฯ นั้น จะทำการประเมิน ทั้ง 95 ชุมชน ตามที่คณะกรรมการได้นำเสนอขึ้นมา ตามกฎระเบียบที่กำหนด ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน แล้ว เทศบาลฯและเครือข่ายจะลงพื้นที่มอบ มอบโล่ สายรัดข้อมือ พร้อมธงตราสัญลักษณ์ “โครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว” แก่ครอบครัวที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งต้องขอขอบคุณคนในชุมชนในเขตเทศบาลทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังความเข้มแข็ง ร่วมกันนำชุมชนสู่สังคมปลอดยาเสพติด อย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง