สนง.เหล่ากาชาด หลังใหม่ @ขอนแก่น

สนง.เหล่ากาชาด หลังใหม่ @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
   

เหล่ากาชาดจังหวัด มีผู้นำ-ผู้บริหาร เบอร์หนึ่งของแต่ละจังหวัด ที่จะต้องทำหน้าที่ ในการบริหารคน บริหารงาน ตามนโยบายจากส่วนกลาง คือ “นายกเหล่ากาชาด”  นับเป็นงานที่มีเกียรติ ทำงานด้วยความเสียสละ ไม่มีค่าตอบแทน และนับเป็นเกียรติสูงสุดแห่งชีวิต ในการได้รับการโปรดเกล้า แต่งตั้ง โดย “สมเด็จ กรมพระเทพฯ”

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก่อตั้ง เมื่อปี 2504  และมีการสร้างอาคารที่ทำการ  เมื่อปี 2517  หรือเมื่อ 42  ปี ก่อน บนเนื้อที่ ราว 2 ไร่ ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น  และเป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัดสภากาชาดไทย   ทั้งนี้ มีการปรับปรุงต่อเติม เมื่อปี 2537

พบว่า สภาพาการใช้งาน ในปัจจุบัน ชำรุด ทรุดโทรมมาก จนไม่สามารถปรับปรุง ซ่อมแซมได้อีก นอกจากนี้ อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  ผู้ที่มาให้บริการ และใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ  รวมทั้ง กายภาพที่ไม่สง่างาม ในการเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้รับมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการฯ  จึงทำหนังสือขอนุมัติ  จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อนำมาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน หลังใหม่  วงเงิน 9.6 ล้านบาท เมื่อ วันที่ 05 สิงหาคม  2565

ต่อมา เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2565 คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม ในฐานะเหรัญญิกสภากาชาดไทย ลงนามในหนังสือที่  กช. 4110/2565  แจ้งอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังใหม่ ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

หากไม่มีอะไรขัดข้อง คาดว่า อีกราวอีก  24 เดือน อาคารหลังใหม่ จะขึ้นมาอวดโฉม  ให้พวกเราได้เข้าไปใช้ประโยชน์….รอ นะ….รอ

# เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา

บันทึกช่วยจำ : การจ่ายขาดเงินสะสม หมายถึง การทำงานของเหล่ากาชาด เมื่อมีรายรับ มากกว่าค่าใช้จ่าย ก็จะนำไปสะสม ในงบการเงิน หากจะนำเงินสะสมนั้นมาใช้ประโยชน์ ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาด จังหวัด พศ 2546  ต้องขออนุมัติจากสภากาชาดไทย เพื่อจ่ายขาดเงินจากที่สะสมนั้น

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น หลังปัจจุบัน มีอายุการใช้งาน 42 ปี
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น หลังปัจจุบัน มีอายุการใช้งาน 42 ปี
แบบแปลน การก่อสร้าง อาคาร สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
หลังใหม่ วงเงิน 9.6 ล้านบาท
คาดว่า อีก 24 เดือน ข้างหน้า จะได้ใช้งาน
ขอขอบคุณ ท่าอากาศยาน ขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการ จัดวาง ตู้รับบริจาค ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง