จังหวัดขอนแก่น รับรางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

89DB9CFC-1E75-489B-B47E-A9EAF0458BF5

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำนโยบายการทำงานจังหวัดขอนแก่นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนำไปสู่การได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีมอบรางวัล องค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (Human Rights Awards 2022) โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการมอบรางวัลปีนี้สำหรับจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นตัวแทนในการรับรางวัลครั้งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่และทรงเกียรตินี้เพราะทุกภาคส่วนนำวิสัยทัศน์หลักและนโยบายที่สำคัญของจังหวัดไปปรับใช้และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมและประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกันและเสมอภาคอย่างเป็นธรรมโดยความร่วมมือจากภาคราชการภาคเอกชนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ช่วยในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นอย่างมาก สำหรับวิสัยทัศน์หลักและนโยบายการทำงานที่สำคัญที่ลงไปสู่คนทุกชนชั้นก็คือนโยบายจังหวัดขอนแก่นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โครงการบ้านมั่นคง บ้านนี้มากกว่าคำว่าบ้านเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมรวมทั้งโครงการจิ้งหรีดเงินล้านแสนตอที่หลายภาคส่วนนำไปเป็นแบบอย่างและปฏิบัติได้จนสามารถกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมสร้างรายได้จากทั้งจากผู้มีรายได้ปานกลางไปถึงผู้มีรายได้ต่ำอย่างเสมอภาค และจังหวัดขอนแก่นยังได้มุ่งเน้นจะพัฒนาจังหวัดขอนแก่นไปสู่มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่ การเคารพสิทธิมนุษยชน และเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง