⚠️ แจ้งเตือนน้ำมาแล้ว กุดกว้าง โนนตุ่น ท่าพระ เตรียมเก็บของขึ้นที่สูง

น้ำเริ่มมาแล้วครับ ใต้สะพานมิตรภาพ กุดกว้างน้ำเริ่มสูงท่วมถนนกลับรถใต้สะพานแล้ว เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ (12 ก.ย.65) และระดับน้ำยังสูงขึ้นเรื่อยๆ แจ้งเตือนพี่น้องที่อยู่บริเวณ #กุดกว้าง #โนนตุ่น #ท่าพระ ที่น้ำเคยท่วม เตรียมเก็บของขึ้นที่สูงนะครับ
ในขณะที่น้ำได้ล้นพนังคันดินบริเวณหลังช.ทวี  12 ก.ย. 65 เวลา 14.30 น.

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง