บ้านกาชาด 4 หลัง 4 อำเภอ @ขอนแก่น

บ้านกาชาด 4 หลัง 4 อำเภอ @ขอนแก่น

คอลัมน์ “รู้จริง ถิ่นเฮา
โดย “น้องดอกคูน”
….เรื่องเล่า อ่านสนุก ซอกมุมของบรรพบุรุษ และมองออกไปเบื้องหน้า ในบริบทของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เมื่อทุกเรื่องม้วนร้อย เป็นมิติเดียวกัน เหลืองสะพรั่งของดอกคูณ และ เสียงแคน แล่นแต้ มาแล้ว………….
        

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น   จัดทำโครงการกาชาดใส่ใจที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม 2565 จำนวน  12 หลัง ใน 12 อำเภอ ได้แก่   อำเภอแวงน้อย  แวงใหญ่ ชนบท ภูผาม่าน พระยืน เวียงเก่า มัญจาคีรี สีชมพู โคกโพธิ์ชย โนนศิลา บ้านแฮด

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  จัดทำโครงการ “กาชาดใส่ใจที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย”   เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม  2565

เป็นการสร้างบ้านให้กับครอบครัว ที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ใน 12 อำเภอ โดยใช้ทุนบริจาค ของ “คู่เสี่ยว” ที่ร่วมกันบริจาค  เมื่อครั้งการจะก่อตั้งกิ่งกาชาด  เมื่อปี 2561  แต่ผลการ ประเมิน ยังไม่ผ่าน จึงนำมาสร้างบ้าน ใน 12 อำเภอ กุศล และความดี ยังอบอวลอยู่ในพื้นที่เดิม บนความตั้งใจของผู้บริจาค

12 อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการสร้าง “เฮือนกาชาด” คือ อำเภอแวงน้อย สีชมพู บ้านแฮด ชนบท ภูผาม่าน มัญจาคีรี แวงใหญ่ โคกโพธิ์ชัย โนนศิลา หนองนาคำ พระยืน และเวียงเก่า

งบประมาณ ได้รับจากการบริจาค จำนวน 1.2 ล้านบาท และเงินที่ได้รับจากการจัดทำสลากกาชาดสมนาคุณ จำหน่ายฉบับละ 100 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว ก็นำกลับมาช่วยเลือพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่น โครงการต่างๆ ดังคำกล่าวว่า ” เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา”  งบประมาณในส่วนนี้ จัดสรรเพิ่มเติม เป็นงบสร้าง “เฮือนกาชาด”  จำนวน 12 หลัง ใน 12 อำเภอ จำนวน 1,668,000 บาท

มีการมอบ“เฮือนกาชาด”  ไปแล้ว 2  อำเภอ ( 2 หลัง แรก)  เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565  คือ อำเภอแวงน้อย และ อำเภอภูผาม่าน

อีก 2 อำเภอ หลังที่ 3 และ 4 ที่อำเภอหนองนาคำ และ อำเภอเวียงเก่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

คราวนี้ มาถึงคิว 4 อำเภอ คือ สีชมพู  โคกโพธิ์ชัย โนนศิลา และ บ้านแฮด  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

นายปิยะพงษ์  คลังทอง นายอำเภอสีชมพู หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงมติ พ้องกันว่า เฮือนกาชาด ควรมอบให้กับ นางทิน  ชูรัตน์  อายุ 77 ปี  โดยมีคู่เสี่ยวนักธุรกิจจากส่วนกลาง จับคู่กับนักธุรกิจ ชาวขอนแก่น สนับสนุนเงินงบประมาณ  คือ คุณสมหวัง   ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ CEO  บจก. หยั่น หว่อ  หยุ่น คอร์ปอเรชั่น-ตราเด็กสมบูรณ์   และ  ดร. ไพฑูรย์   มาเมือง เจ้าของ ภัตตาคาร “อ๊อดดาวเงิน”

นายธนณัฐ  อาจิณกิจ  นายอำเภอโคกโพธิ์ชัย  แจ้งมติของชุมชน และรายงานความสำเร็จของการสร้างบ้าน ที่ได้รับความอนุเคราะห์ และได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน จนเสร็จสิ้น อย่างสวยงาม และมอบบ้าน กับ นางโจม  ปะตังทะสา โดยได้รับ เงินสนับสนุน จากคู่เสี่ยว คือ คุณเพ็ญจันทร์  พิทักษ์สิทธิ  CEO บจก. เอส เอ็ม  ซี โลจิสติกส์   และ  คุณธนิดา  คำจันทร์  เจ้าของ หจก. แก้งค้อเคหะภัณฑ์

นายวิศิษฐ์  นรสิงห์ นายอำเภอโนนศิลา  เป็นผู้นำในการก่อสร้างบ้านพัก ให้ กับ  นายประพันธ์  พระชัย  โดยได้รับ เงินสนับสนุน จากคู่เสี่ยว คือ คุณยอดพจน์  วงศ์รักมิตร อดีต ผู้บริหาร บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น และ คุณอนัญพร พลนิติพร  เจ้าของ โรงแรม วีวิท ขอนแก่น

นายชาติชาย  ขำชื่น   นายอำเภอบ้านแฮด   รายงาน ผู้ที่สมควรได้รับบ้าน คือ นายทองดี  คำคุณศรี  โดยได้รับ เงินสนับสนุน จากคู่เสี่ยว คือ คุณประภาพร เจียรวนนท์  และ คุณวันทนา  พิพัฒน์ชยศิริ เจ้าของ บจก. ขอนแก่นเคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค

“บ้านกาชาด”  จึงเป็นบ้านหลังแรกของพวกเขา แม้วัยจะล่วงเลย เกินหลักหก มาแล้วก็ตาม ….บ้านคือ วิมานของเรา….

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง