สภากาชาดไทย แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ด่วนที่สุด เตรียมจองวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ภายใน 21 ก.ค. 

45FAE2E4-6BE9-4D9A-A92B-16E6177A6922
ads2500x300

สภากาชาดไทยทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เพื่อแจ้ง อบจ.ให้จองซื้อวัคซีนโมเดอร์นาในราคาโดสละ 1,300 บาท ภายในวันที่ 21 .. เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามการอนุมัติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

สภากาชาดไทยออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 15 ..2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม ในราคาโดสละ 1,300 บาท ระบุว่า ขณะนี้สภากาชาดไทยได้สั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นาจำนวนหนึ่ง จากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำมาฉีดบริการให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆโดยไม่คิดมูลค่า ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ สภากาชาดไทยจะได้จัดสรรโควตาวัคชีนจำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)” เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องดำเนินการฉีดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า และแผนการฉีดวัคซีนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด

จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ ที่มีความประสงค์จะซื้อวัคซีนไปฉีดบริการให้กับประชาชนตามเงื่อนไขดังกล่าว และแจ้งมายัง สภากาชาดไทย ภายในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับประชาชน ของสภากาชาดไทย มีเงื่อนไขดำเนินการ ดังนี้

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องจัดทำแผนการขอรับการจัดสรรวัคชีนเพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด พร้อมจำนวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 กลุ่ม ตามลำดับ ได้แก่

คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร

ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครูอาจารย์ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

บุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย

2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเสนอแผนการขอรับการจัดสรรวัคชีนโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด

3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการกับสภากาชาดไทย ต้องสนับสนุนงบประมาณค่าวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ราคา 1,300 บาท/โดส ให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา มาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

สำหรับเงินค่าวัคซีน โดสละ 1,300 บาท นั้น เมื่อหักต้นทุนวัคซีนและค่าบริหารจัดการตามโครงการแล้วเงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะได้นำเข้าสมทบในกองทุนสภากาชาดไทย เพื่อจัดหาวัคชีนโควิด-19 และยารักษาโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขสำคัญ เช่น

อบจ. ต้องจัดบริการฉีดวัคนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่คิดมูลค่าและห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขาด

เมื่อสภากาชาดไทย แจ้งการจัดสรรโควต้า ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แล้ว

ขอให้ชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสภากาขาดไทย ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 .

สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคชีนได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหรือวิทยาการความก้าวหน้าของวัคซีนโควิด-19 เปลี่ยนแปลงไป สภากาชาดไทยจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง