ครม.อนุมัติแต่งตั้ง “ไกรสร กองฉลาด” เป็นผู้ว่าฯขอนแก่นคนใหม่ เริ่ม 1 ต.ค. 65

ไกรสร กองฉลาด

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย 37 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

โดยในจำนวนนี้พบว่ามีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คนใหม่ มาแทน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้

โดย ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่คือ นายไกรสร กองฉลาด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ประวัตินายไกรสร กองฉลาด

ข้อมูลส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 22 มีนาคม 2508

ประวัติการศึกษา
– รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการเข้าอบรมหลักสูตร
– พ.ศ. 2554 จบการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49
– พ.ศ. 2553 อบรมศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 55

ประวัติการรับราชการ

– พ.ศ. 2532 ปลัดอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
– พ.ศ. 2544 ป้องกันจังหวัดขอนแก่น (เจ้าพนักงานปกครอง 7)
– พ.ศ. 2547 ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (เจ้าพนักงานปกครอง 8ว.) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
– พ.ศ. 2548 ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม (เจ้าพนักงานปกครอง 8ว.)
– พ.ศ. 2550 นายอำเภอซำสูง (ผู้อำนวยการระดับต้น) จังหวัดขอนแก่น
– พ.ศ. 2555 นายอำเภอกระนวน (ผู้อำนวยการสูง) จังหวัดขอนแก่น
– พ.ศ. 2556 ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์
– พ.ศ. 2557 ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด
– พ.ศ. 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
– 1 ต.ค. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
– 1 ต.ค. 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
– 1 ต.ค. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
– 1 ต.ค. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
– 1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
– 1 ต.ค. 2565 – ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ผลงานสำคัญ
– พ.ศ.2551 รางวัลระดับเขต เป็นอำเภอที่มีการจัดที่ว่าการอำเภอเพื่อการบริการประชาชนดีเด่น (อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น) จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
– พ.ศ.2551 รางวัลอำเภอปลอดลูกน้ำยุงลายดีเด่น เขต 12 (ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
– พ.ศ. 2551 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2551 (ครุฑทองคำ) จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
– พ.ศ. 2552 รางวัลระดับภาค แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอดีเด่น อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
– พ.ศ. 2552 รางวัลระดับเขต นายอำเภอของประชาชน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
– พ.ศ. 2553 รางวัลระดับดี ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรณี อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ประสบการณ์ทางวิชาการ
– วิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อวิชา ประสบการณ์นักปกครองแก่ผู้เข้าอบรม หลักสูตรนายอำเภอทบทวน รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 วิทยาลัยการปกครอง
เกียรติคุณพิเศษ
– พ.ศ.2554 ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารประจำปี 2554 บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– พ.ศ.2559 คนดีศรีสวน ประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย

สำหรับบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 37 ราย มีดังนี้

1. ให้นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

2.ให้นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการพัฒนาชุมชน
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

3.ให้นายโชตินรินทร์ เกิดสม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง
ระดับสูง) จังหวัดชุมพร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

4. ให้นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง
ระดับสูง) จังหวัดสระบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการปกครอง

5. ให้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร
ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง)
กรมการพัฒนาชุมชน

6. ให้นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง)
สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมที่ดิน

7. ให้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดอุบลราชธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมโยธาธิการและผังเมือง

8. ให้นายขจร ศรีชวโนทัย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดสมุทรสงคราม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

9. ให้ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดกาญจนบุรี

10. ให้นายชาธิป รุจนเสรี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดนครพนม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดกำแพงเพชร

11. ให้นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดชัยภูมิ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดขอนแก่น

12.ให้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง
ระดับสูง) จังหวัดหนองคาย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดจันทบุรี

13. ให้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอ
ระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสู
จังหวัดฉะเชิงเทรา

14. ให้นายธวัชชัย ศรีทอง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชลบุรี

15.ให้นายโสภณ สุวรรณรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ

16. ให้นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชุมพร

17. ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร
ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง
ระดับสูง) จังหวัดเชียงใหม่

18. ให้นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดอุดรธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดนครราชสีมา

19. ให้นายอภินันท์ เผือกผ่อง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง
ระดับสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

20 . ให้นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดจันทบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนนทบุรี

21. ให้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดลพบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

22. ให้ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพะเยา

23. ให้นายเอกรัฐ หลีเส็น พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดสตูล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพังงา

24 . ให้นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดร้อยเอ็ด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพิษณุโลก

25. ให้นายทรงพล ใจกริ่ม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดกาฬสินธุ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดร้อยเอ็ด

26. ให้นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดระยอง

27. ให้นายอำพล อังคภากรณ์กุล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง
ระดับสูง) จังหวัดนครนายก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดลพบุรี

28. ให้นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดลำปาง

29. ให้นายสันติธร ยิ้มละมัย พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดลำพูน

30. ให้นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง
ระดับสูง) จังหวัดพังงา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสตูล

31. ให้นายผล ดำธรรม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดอุตรดิตถ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสระบุรี

32. ให้นายสุพจน์ ยคสิงห์คำ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสิงห์บุรี

33. ให้นายพิจิตร บุญทัน พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสุรินทร์

34. ให้นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง
ระดับสูง) จังหวัดชัยนาท และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดอ่างทอง

35. ให้นายวันชัย คงเกษม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดสมุทรปราการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดอุดรธานี

36.ให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง
ระดับสูง) จังหวัดแพร่ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดอุตรดิตถ์

37. ให้นายชลธี ยังตรง พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดยโสธร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง