“ประวิตร” แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ที่ 24 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ การบำรุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำมีเสถียรภาพ มั่นคง และยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำประเภทต่าง ๆ ตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนงบประมาณแบบบูรณาการด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรให้มีคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด จึงแต่งตั้ง
“คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน

หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ตามกรอบแผนแม่บทระดับลุ่มน้ำ และเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ทราบ
2. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด ตามกรอบแผนแม่บทระดับลุ่มน้ำ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ
3. รวบรวม เชื่อมต่อ บูรณาการข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับจังหวัด
4. ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรายงานต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

มีรายงานว่า จากคำสั่งดังกล่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มีข้อสั่งการ ให้จัดประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทาง การบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ปภ. ชั้น 2 โดยมอบให้ นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง