อบจ.ขอนแก่น ติวเข้มครูในสังกัด จัดระบบการเรียนการสอนหลังโควิดคลี่คลาย

C0362BB4-1E46-4A54-80F1-167FFCF8822B

อบจ.ขอนแก่น ติวเข้มครูในสังกัด จัดระบบการเรียนการสอนหลังโควิดคลี่คลายอย่างปลอดภัย เน้นหนักงานวิชาการคู่นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย  พร้อมจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการศึกษา ให้เพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

      

เมื่อเวลา 11.00 .วันที่ 7 ..2565 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด .ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาทิศทางการจัดการศึกษาของ อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประชุมขึ้นโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา,ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมรวมกว่า 1,000 คน

      

นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า  อบจ.ขอนแก่น ได้รับการถ่ายโอนสถานศึกษา มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด ทั้งสิ้น20 แห่ง จัดระบบการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผู้บริหารถานศึกษา,ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า1,000 คน ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งนั้นไม่ได้ดำเนินการภายในโรงเรียน โดยเป็นการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ อันมีผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลง แล้วโรงเรียนในสังกัดทั้ง20 แห่ง ได้กลับมาจัดระบบการเรียนการสอนแบบปกติทุกระดับชั้นได้อีกครั้ง

ดังนั้นการประชุมในวันนี้คือการเน้นหนักในเรื่องของการมีส่วนร่วม ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาฯ,บุคลากร,นักเรียน และผู้ปกครอง ที่จะเดินไปด้วยกันทั้งทางด้านวิชาการ,ด้านนวัตกรรม,ด้านประสบการณ์และการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษใหม่ที่เป็นปัจจุบันและต่อยอดไปในอนาคต

  

ลูกๆของเรานั้นไม่ได้มาเรียนหนังสือกว่า 2 ปี จากภาวะโควิดที่เกิดขึ้น แต่วันนี้ทุกอย่างได้กลับมาเป็นปกติแล้ว  สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องคงไว้ซึ่งความเข้มงวดในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างรัดกุม และการ์ดจะตกไม่ได้  ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ซึ่งโครงสร้างการบริหารสถานศึกษานั้นจะแบ่งออกเป็น4 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครองและฝ่ายบริการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 20 แห่ง ทุกแห่งได้ดำเนินการมาอย่างดีและเต็มความสามารถ ตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะหารือกันในเรื่องของทิศทางการบริหารการศึกษาของโรงเรียนแต่ละแห่งแล้ว ยังมีการหารือในเรื่องของสวัสดิการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามภาวการณ์ที่เป็นปัจจุบันอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง