ขอนแก่นจัดใหญ่! งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และงาน Food and Agro tech 2022 แสดงสุดยอดผลงานฝีมือคนขอนแก่นสู่เวทีการตลาดและการค้าระดับโลก


27 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TCEP) สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคีอื่นๆ จัดการแถลงข่าว โครงการจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” (Tech innovation for sustainable future)” และ งาน Food and Agro tech 2022 โดยมี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางชญาภา สิมมาทัน เหรัญญิก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” (Tech innovation for sustainable future)” และ งาน Food and Agro tech 2022 สืบเนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลงานด้านวิชาการวิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีผลงานนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการศึกษาและด้านพลังงาน โดยในระยะที่ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน จนเกิดการสร้าง Start up การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การร่วมลงทุนในธุรกิจกับภาคเอกชน ตลอดจนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง

“การจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” และงาน Food and Agro tech 2022 เป็นโอกาสอันดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานในสังกัด และ สถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ศักยภาพของ Start up และผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมหรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่สนใจสามารถนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นโอกาสของภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในการจำหน่ายสินค้าและบริการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการต่อยอดเชื่อมโยงทางธุรกิจ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กลับมาฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” (Tech innovation for sustainable future)” และ งาน Food and Agro tech 2022 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1) โชนนิทรรศการ มีการจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้ากว่า 130 นิทรรศการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร-สมุนไพร ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านพลังงาน และระบบปฏิบัติการอัจฉริยะต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละนิทรรศการจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกันตลอดงาน อาทิ การแจกผลิตภัณฑ์ดลองใช้ ทดลองชิม รวมไปถึงกิจกรรมนาทีทองสินค้าราคาถูก เป็นต้น

ส่วนที่ 2) โซนแสดงสินค้าและบริการด้านอาหารและการเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึง เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอาหาร ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กว่า 130 ราย

ส่วนที่ 3) โซนกิจกรรมและการจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) มีกิจกรรมสร้างสีสันตลอดการจัดงาน ทั้งในการให้ความรู้ในเชิงวิชาการโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์” การจัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต Future Food for Thai to Global Society” และหัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับ ทำ ยังไงให้ Startup ประสบความสำเร็จ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมด้าน Soft Power ของผู้สูงอายุและ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมการประกวด “ส.ว.ขอม่วน Music Contest”และ “TECH INNO ISAN Cover Dance” อีกทั้งยังมีการฉายหนังกลางแปลงช่วงเย็นของทุกวัน และยังมีมุมนั่งชิลดื่มกาแฟจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching)

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FOOD and AGRO TECH

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง