อีสานโพล! เผยผลสำรวจ คนอีสานอยากเลือกตั้งผู้ว่า ชูขอนแก่นนำร่อง

คนอีสานอยากเห็นการกระจายอำนาจบริหารและงบประมาณให้จังหวัดและท้องถิ่นมากขึ้น จังหวัดในอีสานพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ ภายใน 1-5 ปี ชูขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่อง

24 พ.ค. 65 อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง “คนอีสานกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด” ผลสำรวจพบว่า คนอีสานเกือบครึ่งอยากเห็นการกระจายอำนาจบริหารและงบประมาณให้จังหวัดและท้องถิ่นมากขึ้น ส่วนใหญ่เห็นว่าจังหวัดในอีสานพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ เช่นเดียวกับ กทม. ภายใน 1-5 ปี มีเพียงส่วนน้อยที่เชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ มีข้อเสียมากกว่าข้อดี ชูขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่องในการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและเลือกตั้งผู้ว่าฯ เช่นเดียวกับ กทม. และกว่าครึ่งเห็นว่า รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ เหมาะสมเป็นผู้ว่าฯ กทม. มากที่สุด

รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานกับการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,100 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า “รัฐบาลได้กระจายอำนาจการบริหารและงบประมาณให้จังหวัดและท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด” พบว่า กลุ่มที่เห็นว่ากระจายอำนาจน้อยเกินไปมีร้อยละ 47.4 ซึ่งใกล้เคียงกลุ่มที่เห็นว่ากระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมมีร้อยละ 47.2 ขณะที่ ร้อยละ 5.4 เห็นว่ากระจายอำนาจมากเกินไป

พึงพอใจกับการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันของท่านหรือไม่อย่างไร
พึงพอใจกับการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันของท่านหรือไม่อย่างไร

 

เมื่อสอบถามต่อว่า “พึงพอใจกับการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันของท่านหรือไม่อย่างไร” พบว่าความพึงพอใจค่อนไปฝั่งเฉยๆ ถึงรู้สึกดี และคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ 3.15 จากสเกล 5 ระดับ ( 3 คือค่ากึ่งกลาง)

พึงพอใจกับการบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนจังหวัด หรือ อบจ. ของท่านหรือไม่อย่างไร
พึงพอใจกับการบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนจังหวัด หรือ อบจ. ของท่านหรือไม่อย่างไร

เมื่อสอบถามต่อว่า “พึงพอใจกับการบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนจังหวัด หรือ อบจ. ของท่านหรือไม่อย่างไร” พบว่าความพึงพอใจค่อนไปฝั่งเฉยๆ ถึงรู้สึกดี และคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ 3.28 จากสเกล 5 ระดับ ( 3 คือค่ากึ่งกลาง)

หากจังหวัดของท่านได้รับการกระจายอำนาจและมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ เช่นเดียวกับ กทม. จะเป็นอย่างไร

เมื่อสอบถามต่อว่า “หากจังหวัดของท่านได้รับการกระจายอำนาจและมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ เช่นเดียวกับ กทม. จะเป็นอย่างไร” พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 47.9 เห็นว่า มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย รองลงมาร้อยละ 40.5 เห็นว่า มีข้อดีพอๆ กับข้อเสีย ขณะที่ ร้อยละ 11.6 เห็นว่า มีข้อเสียมากกว่าข้อดี

จังหวัดของท่านต้องเตรียมพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ เช่นเดียวกับ กทม. กี่ปี

เมื่อสอบถามต่อว่า “จังหวัดของท่านต้องเตรียมพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ เช่นเดียวกับ กทม. กี่ปี” พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 51.9 เห็นว่า พร้อมภายใน 1-2 ปี รองลงมา ร้อยละ 31.9 พร้อมภายใน 3-5 ปี ตามมาด้วย ร้อยละ 13.0 พร้อมภายใน 6-10 ปี และมีเพียงร้อยละ 3.2 ที่คาดว่าจะใช้เวลามากกว่า 10 ปี

จังหวัดใดในภาคอีสานที่ควรเป็นจังหวัดนำร่องในการกระจายอำนาจและเลือกตั้งผู้ว่าราชการ เช่นเดียวกับ กทม. มากที่สุด
จังหวัดใดในภาคอีสานที่ควรเป็นจังหวัดนำร่องในการกระจายอำนาจและเลือกตั้งผู้ว่าราชการ เช่นเดียวกับ กทม. มากที่สุด

เมื่อสอบถามต่อว่า “จังหวัดใดในภาคอีสานที่ควรเป็นจังหวัดนำร่องในการกระจายอำนาจและเลือกตั้งผู้ว่าราชการ เช่นเดียวกับ กทม. มากที่สุด” พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 40.3 เห็นว่าควรเป็นจังหวัดขอนแก่น รองลงมา ร้อยละ 27.3 ระบุ นครราชสีมา ตามมาด้วย ร้อยละ 20.0 ระบุอุดรธานี ร้อยละ 8.4 ระบุ บุรีรัมย์ ร้อยละ 3.6 ระบุ อุบลธานี และร้อยละ 0.4 ระบุ อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ

ใครเหมาะสมเป็น ผู้ว่า กทม. มากที่สุด

และสุดท้ายเมื่อสอบถามว่า “ใครเหมาะสมเป็น ผู้ว่า กทม. มากที่สุด” พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 50.9 เห็นว่า รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ เหมาะสมที่สุด รองลงมา ร้อยละ 16.8 ระบุ คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ตามมาด้วย ร้อยละ 13.6 ระบุ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 7.3 ระบุ นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ร้อยละ 6.4 ระบุ ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 2.4 ระบุ คุณสกลธี ภัททิยกุล ร้อยละ 1.3 ระบุ คุณรสนา โตสิตระกูล และร้อยละ 1.3 ระบุ อื่นๆ

 

 

 

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง