ขอนแก่นออกประกาศดื่มเหล้าในร้านอาหารได้ถึง5ทุ่ม เริ่ม7พ.ค.65

0A3188F6-8AEB-42B6-8B80-532F9912C7CB

ขอนแก่นผ่อนคลายมาตรการ ขยายเวลาเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้จนถึงเวลา 23.00 น

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น- 17.00 น ณ ห้องประชุมหม่อนไหม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 30/2565 โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. อนุญาตให้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา 2563- 2564 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ให้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขและประกาศจังหวัดขอนแก่นโดยเคร่งครัด
2. รับทราบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 5 สัปดาห์ที่ 17-18
3. มอบศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งรณรงค์ติดตามเด็กที่มีอายุ 12 -​17 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 3
4. มอบส่วนราชการที่รับผิดชอบสถานประกอบการCovid settingเข้าร่วมประชุมพร้อมแจ้งสถานประกอบการดังกล่าวเข้าร่วมประชุมเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการเข้ารับบริการ
5. เห็นชอบในแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนและสถานศึกษาของจังหวัดขอนแก่น
6. เห็นชอบให้มีการปรับมาตรการจังหวัดขอนแก่น ด้วยมาตรการการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเด็นในเรื่องของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สังกัดให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนการฝึกอบรมหรือการทำกิจการใดๆที่มีการรวมคนจำนวนมากได้โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
7. ขยายเวลาให้ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มสามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้จนถึงเวลา 23.00 น
8. เห็นชอบให้จังหวุัดขอนแก่นเสนอเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น 26 อำเภอโดยมอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
9. เห็นชอบในแผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรค covid รายที่เป็นโรคประจำถิ่น
10. คณะกรรมการ​โรคติดต่อ​มีความคิดเห็นว่าตู้ร้องเพลงหยอดเหรียญจัดอยู่ในประเภทของคาราโอเกะซึ่งตามประกาศของ สบค ยังคงให้ปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงคาราโอเกะ สถานประกอบการกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการ อาบอบนวดหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันโดยให้ปิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ สบค
11.อนุญาตให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งประเภทถนน KHONKAEN 10 ประจำปี 2565​ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ณจังหวัดขอนแก่น โดยให้เป็นไปตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขและประกาศจังหวัดขอนแก่นโดยเคร่งครัด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการระบบบริกา​รสาธารณสุขเต็มศักยภาพ​ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณาขอให้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง