มข.ปลื้มติดอันดับ1 ของไทย สร้างความยั่งยืนด้านการขจัดความยากจน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร

Times Higher Education

Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” ยก ม.ขอนแก่น เป็นสถาบันที่มุ่งเน้น ขจัดความยากจน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร อันดับ 1 ของประเทศไทย

THE” หรือ Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากประเทศอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและทั่วโลกให้การยอมรับในการจัดอันดับ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking  2022  หรือ มหาวิทยาลัยที่ดำเนินภารกิจเพื่อสังคม ซึ่งในปีนี้เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น คะแนนภาพรวมสูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา โดยถูกจัดเป็นอันดับ 101-200 ของโลก อันดับ 3 ของประเทศไทย และ มีคะแนน SDGs  (Sustainable Development Goals) “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่โดดเด่นมาก โดยติด 1 ใน 100 ของโลก  ถึง 3 ด้าน ได้แก่

  • SDGs 1 no poverty การขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ ได้อันดับที่ 22 ของโลก อันดับที่ 1 ของประเทศ
  • SDGs 2 zero hunger การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ได้อันดับที่ 21 ของโลก อันดับที่ 1 ของประเทศ
  • SDGs 5 gender equality การสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง ได้อันดับที่ 23 ของโลก อันดับที่ 2 ของประเทศ

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดอันดับครั้งนี้ว่า Times Higher Education เป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก มีการใช้ Sustainable Development Goals (SDGs)  ของสหประชาชาติเป็นแนวทางให้หน่วยงานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน ดำเนินกิจการเพื่อช่วยเพิ่มความยั่งยืน ทำเพื่อสังคม ซึ่งในปีนี้ คะแนนภาพรวมมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่อันดับ 3 ของประเทศ  นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะนอกจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ทีมผู้บริหารแล้ว ยังสอดคล้องกับค่านิยม การอุทิศเพื่อสังคม Social Devotion  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“Sustainable Development Goals (SDGs)  ของสหประชาชาติมีทั้งหมด 17 SDGs ในปี2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่ง  8 SDGs ปี  2022  ส่ง 10 SDGs ซึ่งใน 10 SDGs ที่ส่งปีนี้มีความโดดเด่น ได้คะแนนสูงมาก ถึง  3 SDGs คือ SDGs 1: No Poverty ที่มีเป้าหมายในการขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมาหลายปีแล้ว มีความโดดเด่นเกือบทุกปี มีการดำเนินการหลายโครงการ เช่น โครงการแก้จน โครงการลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาเรื่องอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ในปีสองปีที่ผ่านมา มีแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้งบประมาณ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน ถึงแม้จะมีอุปสรรคเรื่องโควิด ก็มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน มีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ รวมไปถึงการมีงานวิจัยที่โดดเด่นมากเป็นแรงสนับสนุนที่ทำให้คะแนนตรงนี้เป็นสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และ เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ

SDGs 2: Zero Hunger ที่มีเป้าหมายส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เป็น SDGs ที่มีความโดดเด่นมากขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสีย นักศึกษาของเรา ผู้ปกครอง ประสบความยากลำบากมากจากสถานการณ์โควิดในช่วง 2-3ปีที่ผ่านมา เราจึงมีการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาเกือบทุกคน ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของอาหารกลางวัน ทุนเล่าเรียน ทุนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ทำให้มีคะแนน ตรงนี้ค่อนข้างจะดีขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับหน่วยงานข้างนอก ในด้านการเก็บข้อมูลเรื่อง “อาหารเหลือทิ้ง” (food waste) ที่เป็นระบบมากขึ้น เราพยายามที่จะมีรูปแบบของอาหารที่ให้เหมาะกับทุกคน มีการปรับให้นักศึกษา หรือ บุคลากร สามารถที่จะสั่งปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเขา แล้วก็ไม่ทำให้อาหารเหลือ มีการติดตามเป็นระยะๆ มีตัวชี้วัดเป็นระบบมากขึ้น มีตัวเลขที่ดีขึ้น ทำให้ SDGs 2: Zero Hunger  ได้อันดับที่ 21 ของโลก อันดับ 1 ของประเทศ ไปในที่สุด

SDGs 5: Gender Equality ที่มีเป้าหมายการบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นเรื่องการยุติการเลือกปฏิบัติ  ซึ่งอันนี้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การรับนักศึกษา เรามีนักศึกษาผู้หญิงสัดส่วนมากกว่านักศึกษาผู้ชาย ในด้านบุคลากร เรามีผู้หญิงเยอะกว่าบุคลากรชาย ผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงก็มากขึ้นเรื่อยๆ การรับบุคลากรเข้ามาทำงานใหม่ การให้ทุน การคัดเลือกผู้บริหาร การคัดเลือกนักเรียนทุนต่างๆ ก็ไม่มีการมีการแบ่งแยก ซึ่งเรื่องนี้เราทำได้ดีเพราะว่าเป็นเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ซึ่งใน SDGs 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็เป็นอันดับที่23 ของโลก อันดับที่ 2 ของประเทศ

ซึ่งในปีถัดไป ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเป้าหมายการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติที่ครอบคลุมมากขึ้น “ตามแนวทาง SDGs มีทั้งหมด 17 SDGs ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีส่วนสนับสนุนและดำเนินการ 10 SDGs  ซึ่งด้านปริมาณเรามีเป้าหมาย เพิ่มปีละ 1-2 SDGs ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสามารถดำเนินการครอบคลุมได้ทั้ง 17 เป้าหมาย ส่วนประเด็นด้านคุณภาพเราคิดว่าจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ SDGs โดยเป็นการพัฒนาดังนี้

  1. การพัฒนาด้านงานวิจัย คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในแต่ละ SDGs
  2. มีบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัย คือ การนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ต่อในชุมชน เอาความรู้ไปสร้างความร่วมมือ ทั้งในระดับชาติ และ นานาชาติ รวมไปถึงการนำเอาองค์ความรู้ไปบริการวิชาการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. การปรับปรุงระบบการทำงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 1) การทำงานให้เป็นระบบ 2) มีตัวชี้วัดที่สามารถที่จะวัดผลได้จริง และ วัดได้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และสามารถนำเอาผลของการวัดนั้นกลับมาช่วยในการพัฒนาอีกรอบหนึ่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ของสหประชาชาติทั้ง 17 ด้าน ประกอบด้วย SDGs 1 : ขจัดความยากจน SDGs 2 : ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร SDGs 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี SDGs 4 : การศึกษาที่เท่าเทียม SDGs 5 : ความเท่าเทียมทางเพศ SDGs 6 : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล SDGs 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ SDGs 8 : การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ SDGs 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน SDGs 10 : ลดความเหลื่อมล้ำ SDGs 11 : เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน SDGs 12 : แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน SDGs 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ SDGs 14 : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล SDGs 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก และ SDGs 16 : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก SDGs 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง