รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดธาตุ พระอารามหลวง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมในวัดแห่งแรกของ จ.ขอนแก่น (มีคลิป)


เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 22 เม.ย.2565 ที่วัดธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดธาตุ พระอารามหลวง ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมในวัดแห่งแรกของ จ.ขอนแก่น พร้อมมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดธาตุ พระอารามหลวง และวัดในพื้นที่อำเภอ อีก 25 แห่ง มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เงินสนับสนุนภาคีเครือข่าย มอบใบประกาศเชิดชูอาสาสมัครและเครือข่ายงานด้านสังคม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการต่างๆ ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กล่าวว่า การดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางใน จ.ขอนแก่น มีกลุ่มคนเปราะบาง จำนวน 108,257 คน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไปแล้วจำนวน 8,229 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น มิติการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ มิติรายได้ มิติความเป็นอยู่ และมิติสุขภาพ รวมถึงการรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีคนสมัครแล้วจำนวน 7,939 คน และอยู่ระหว่างเชิญชวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. จำนวน 25,737 คน

“สำหรับการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบล ดำเนินการจัดตั้งไปแล้วจำนวน 159 พื้นที่ คิดเป็น 79.90% ซึ่ง กระทรวง พม. มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาสังคมการสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ ดังนั้น การพัฒนาทุนมนุษย์ทุน จึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินมาถูกทาง ที่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือ ในการลดความเหลื่อมล้ำการสร้างโอกาส เพื่อช่วยให้คนอยู่รอด และอยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืน”

รมว.พม.กล่าวต่ออีกว่า ความฝันของคนคือการมีบ้าน แต่ในคนกลุ่มนี้ถือว่ายังเป็นฝันที่ห่างไกล จึงได้มีโครงการสร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้มีที่อยู่อาศัย โดยการเคหะแห่งชาติ ที่จะไม่ใช่การสร้างบ้านขายแต่จะสร้างบ้านให้มีผู้รายได้น้อยสามารถเช่าและอยู่อาศัยได้ตลอดชีวิต ด้วยราคาที่ย่อมเยา ผู้ที่มีรายได้แบบรายวันก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วย ส่วนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถจะพัฒนาได้นั้น ยังมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องดูแลคนกลุ่มนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถพัฒนาได้นั้น จะมีอยู่ประมาณ 30% ส่วนผู้ที่สามารถพัฒนาได้จะต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านอาชีพ และรายได้ให้มีความพอเพียงและยั่งยืน ต่อไป

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง