ขอนแก่น เปิดศูนย์ไทเกอร์โดรน โดรนเพื่อการเกษตรและสำรวจ แห่งแรกของภาคอีสาน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 เม.ย.65 ที่ โครงการตลาดจอมพล อ.เมืองขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.มหิศร ว่องผาติ ประธานคณะเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธีเปิดศูนย์จัดจำหน่ายและบริการไทเกอร์โดรน โดรนเพื่อการเกษตร แห่งแรกในภาคอีสาน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื่องจาก บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด ผู้นำทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และอากาศยานไร้คนขับ เล็งเห็นถึงปัญหาการใช้สารเคมีในทางการเกษตรแบบดั้งเดิม ที่เกษตรกรและผู้ให้บริการฉีดพ่นสารเคมีจำเป็นต้องเดินลงฉีดพ่นสารเคมีในแปลงทำให้ได้รับสารพิษโดยตรงจากสารเคมีต่างๆ ประกอบกับความไม่มีประสิทธิภาพของการใช้สารเคมีด้วยวิธีการดั้งเดิม จึงได้คิดค้นและพัฒนาโดรนเพื่อการเกษตรที่สามารถทำงานฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง

นายจารึก เหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายจารึก เหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นายจารึก เหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การเปิดสาขาศูนย์จำหน่ายสินค้าโดรนเพื่อการเกษตร โดรนเพื่อการสำรวจ และบริการหลังการขาย รวมถึง เป็นศูนย์ฝึกอบรมการบินโดรนประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือในการให้องค์ความรู้และความเข้าใจแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่มี ความสนใจด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่นำมาประยุกต์ใช้กับภาคเกษตรกรรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์จัดอบรมให้ความรู้ แก่เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อเกษตรและสำรวจ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้มีการบูรณาการเทคโนโลยีปัจจุบันเข้ากับการเกษตร การศึกษา และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวม ทั้งภาคการศึกษา ภาคเกษตรกรรม รวมถึงภาครัฐและเอกชน

ดร.มหิศร ว่องผาติ ประธานคณะเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เฮชจี โรโบติกส์ จำกัด กล่าวว่าแนวโน้มการเติบโตตลาดโดรนเพื่อการเกษตร ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปีๆ เฉลี่ยปีละประมาณ 30-40% จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจในภาคอีสาน และมีรากฐานของการทำการเกษตรกรรมมายาวนาน จึงได้ทำการเปิดศูนย์จัดจำหน่ายและบริการไทเกอร์โดรนแห่งแรกในภาคอีสาน เพื่อที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 70 ล้านไร่ ซึ่งการใช้แรงงานคนเพื่อทำการฉีดพ่นยานั้น ต้องใช้แรงงานฉีดพ่นยาจำนวนมาก ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของผู้รับจ้างพ่นยาในระยะยาว จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนารวมกับทีมงานวิจัย และ เกษตรกรผู้ใช้งานจริง เพื่อรับฟังถึงปัญหาและข้อเสนอต่างๆ นำมาปรับใช้และพัฒนา โดรนเพื่อการเกษตร ให้กับผู้ใช้จริงทดสอบ ได้พัฒนารูปแบบการใช้งานให้ตอบโจทย์เกษตรกร อาทิเช่น โหมดโซยรวงเพื่อลดการล้มของต้นข้าวเวลาโดรนบินฉีดพ่นยาในบริเวณขอบแปลง และโหมดกันข้าวไหม้เพื่อละลองการฉีดสารเคมีไม่ให้เกินขนาดเวลาทำการบิน ซึ่งจะอยู่ในโปรแกรมควบคุมโดรน (Application HGMC) ที่พัฒนาขึ้นมาเองโดยทีมวิศวกรไทย และเมนูภาษาไทยที่เข้าใจง่ายตอบโจทย์เกษตรกรไทย

รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสร่วมทำงานวิจัยกับทางบริษัท เอชจี โรโบ ติกส์ ในหลายๆ โครงการ โดยเฉพาะงานวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และการเกษตร และยังมีความร่วมมือในการพัฒนาความรู้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยจัดอบรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานที่บริษัท เอชจี โรโบติกส์ ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า เทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการ ผลักดันให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากขึ้น อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้เกิด ความร่วมมือในด้านการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับทางบริษัทฯ สะดวก มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง