สสจ.ขอนแก่น เห็นชอบให้ขยายการปิดสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก และการให้ WFH ออกไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.65

สสจ.ขอนแก่น เห็นชอบให้ขยายการปิดสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก และการให้ WFH ออกไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.65 เตรียมเสนอต่อกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต่อไป

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12.00น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จังหวัดขอนแก่น (EOC) ผ่านการประชุมทางไกล Web Conference ครั้งที่ 37 /2565 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์ 110 คน คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหม่อนไหม ชั้น 2 จำนวน 30 คน มีประเด็นติดตามและข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้

เรื่องแจ้งจากการประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 การฉีดวัคซีนทั้งประเทศ 106.75 ล้านdose 71.6 % (เข็ม 2 =65.1 % เข็ม 3 =11.5 %) เป็นกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี 75.8 % เข็ม 2 =68.8% 7 กลุ่มโรค 78 % เข็ม 2= 72.8% นักเรียน 12-17 ปี 74.9 % เข็ม 2 =71.7 % โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ 7,133 ราย ติดเชื้อสะสมรอบเดือน มกราคม 61,174 ราย พบปอดอักเสบ 492 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 110 ราย เสียชีวิต 12 (0.26 %) เป็นกลุ่ม 607=92 % ไม่รับวัคซีน/ฉีดไม่ครบ 92% โดยมีข้อสั่งการให้เร่งฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 แนวทางการฉีดวัคซีนในช่วงเดือนมกราคม 2565 ในกลุ่มเป้าหมาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป พิจารณาสูตรวัคซีน AstraZeneca -AstraZeneca และ Sinovac – AstraZeneca เป็นสูตรหลัก การดูแลผู้ติดเชื้อ กรณีการตรวจ ATK เป็นบวก โทรศัพท์ประสานหมายเลข 1330 หรือศูนย์บริหารจัดการเตียงในแต่ละพื้นที่ ให้เข้ารับการรักษา ใน HI CI ไม่ต้องตรวจ RT PCR เป็นเวลา 10 วัน ยกเว้นมีข้อบ่งชี้ในการเข้ารับการรักษาใน CI หรือโรงพยาบาล โดยเบื้องต้นให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน เป็นโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วย จัดทำผังการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อใน HI มอบหมายให้มีทีม CDCU จากอำเภอภายนอกเข้ามาช่วยการตรวจคัดกรอง ATK ในศูนย์ปฏิบัติการสิ่งส่งตรวจอำเภอเมืองขอนแก่น ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ช่วงบ่ายออก ติดตามพื้นที่เสี่ยง การบริหารจัดการใน HI โดยให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนพิจารณาใช้โปรแกรม AMED ติดตามการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในองค์กร COVID Free Setting สถานประกอบ ร้านค้า ตลาด มีการประเมิน SHA และ TSC ขอให้มีการประเมินทุก 14 วัน การฉีดวัคซีนในโรงเรียน COVID Free Personnel ในสถานประกอบการ ให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดำเนินในแต่ละอำเภอร่วมขับเคลื่อนให้ชัดเจน

ส่วนการเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้นำเข้าหารือในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมั่นใจในการเข้ารับการรักษาใน HI การพิจารณามาตรการตาม ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 51 ฉบับที่ 58 ฉบับที่ 59 และ ฉบับที่ 60 เพื่อนำเข้าหารือในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้คงมาตรการต่าง ๆ ไว้ โดยเฉพาะ ฉบับที่ 59 ไว้ เห็นควรขยายการปิดสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก และการให้ WFH ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ขอให้ทุกส่วนราชการตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

     

ที่มา สสจ.ขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง