ทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ใน 5 ปีข้างหน้า

ads2500x300

        ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดการประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานกลาง หรือกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ให้มองความเปลี่ยนแปลงรอบภูมิภาคและหาโอกาสการสร้างรายได้ในแต่ละภาคอีสานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด

        การประชุมจัดทำแผนพัฒนากลามจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 เป็นการมองการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจากศักยภาพของกลุ่มจังหวัดด้านต่าง ๆ รองศาสตราจารย์ ดร.รวี หาญเผชิญ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานต้องเชื่อมกันในแต่ละระดับลงถึงระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัดและอำเภอมีโอกาสเติบโต การแบ่งหน้าที่การผลิตตามขีดความสามารถของตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

        รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อคิดสำหรับการจัดทำแผน หัวใจการจัดทำแผนให้รู้ว่ากลุ่มจังหวัดมีความแตกต่างจากอีก 4 กลุ่ม จังหวัดในอีสานหรือ อีก 17 กลุ่มจังหวัดของประเทศอย่างไร

        การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี ครั้งนี้ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ฯ สนับสนุนวิทยากร กระบวนการตลอดการประชุม เป็นการระดมความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาธิปไตย และประชาชน ในภาพรวมของประเทศในครั้งต่อไปก็จะได้ระดมความคิดเห็น 3 จังหัวดเพิ่มได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และเสวนาสรุปภาพภาพรวมการจัดทำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ข้อต่อไป

           

ads2500x300
Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง