สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          โดยในปีการศึกษา 2563-2564 มีผู้ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ปริญญาเอก 316 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 155 คน ปริญญาโท 971 คน ปริญญาตรี 6,452 คน รวมทั้งสิ้น 7,894 คน ซึ่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2564


          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน ปริญญาบัตร และทรงพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

         บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมเป็นที่คาดหวังของคนทั่วไปว่าจะเป็นผู้มีสติปัญญามีคุณสมบัติพร้อมที่จะประกอบการงาน สร้างประโยชน์แก่ตนและสังคม และรับภาระหน้าที่ในกิจการสำคัญต่าง ๆ กล่าวกันว่า คุณสมบัติซึ่งเป็นที่ต้องการและคาดหวังของหน่วยงานทั้งหลาย นอกจากความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ก็คือความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ หรือความสามารถมองการณ์ไกลไปถึงอนาคต และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้ บัณฑิตจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ได้ก็โดยอาศัยความรู้ที่เล่าเรียนมาและที่แสวงหาเพิ่มเติม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ข้อมูลข่าวสารการศึกษาความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาต่าง ๆ ให้เข้าใจถ่องแท้ จึงจะสามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้ชัดเจน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับตนเอง และส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่การงาน แล้วมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายตามวิธีการที่คิดไว้ ด้วยความพากเพียรอย่างสุจริตท้ายที่สุดก็จะบรรลุเป้าหมาย ยังผลให้เกิดการพัฒนาทั้งในส่วนตน และหน่วยงาน บัณฑิตจึงควรฝึกตนให้มีคุณสมบัติข้อนี้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และหน้าที่การงานต่อไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุก ๆ ด้าน และขอให้ผู้ที่มาพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน”

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง