ขอนแก่นดันแผนเศรษฐกิจขับเคลื่อนจังหวัด

news2020_Facebook1

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทัพนำกระบวนการจัดทำแผนเศรษฐกิจ 5 ปีจังหวัดขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่ายรัฐและเอกชน

        นายนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ 2556-2557 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดขอนแก่นปี 2566 ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ให้ความสำคัญกับการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีตำแหน่ง ที่ตั้ง เชื่อมโยงภายในและประเทศเพื่อนบ้าน ต้องเตรียมความพร้อม ภาวะคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น รถไฟความเร็วสูงคุณหมิง-เวียงจันทน์ โรคอุบัติใหม่ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

        ในการจัดทำแผนด้านเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น เป็นการระดมความเห็นจากผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชนในจังหวัด ทบทวนจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคาม เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดซึ่งต้องนำผลการประชุมในวันนี้รวมกับกลุ่มที่ดำเนินการจัดทำแผนจังหวัดขอนแก่น ด้าน SMART CITY, MICE ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนจัดทำภาพรวมของแผน 5 ปี

        สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ฯ เป็นหน่วยยงานสนับสนุน บริการวิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ของจังหวัด กลุ่มจังหวัดหน่วยงานต่าง ๆ มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี โดยการดำเนินการครั้งนี้ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ฯ อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ ดร.อนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์ และ ดร.สริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

             

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง