มาตการเดินทางเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

1040x1040_KK

        เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 42)

โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดมาตรการเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

+ ให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่มีประวัติการเดินทางมาจากท้องที่ที่พบการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้

        – ให้ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ QR Code ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (หรือคลิกที่ https://r7app.moph.go.th/covid-risk-survey/#/risk/main) ก่อนเดินทางมาถึงที่จังหวัดขอนแก่น ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วัน หรือลงทะเบียนเมื่อมาถึงที่พักอาศัยในจังหวัดขอนแก่นทันที
        – ให้กักกันตนเอง 14 วัน (Home Quarantine) นับจากวันที่เดินทางออกจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ภายใต้การกำกับของ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ หรือจมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นรับรสไม่ได้ ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที พร้อมให้ข้อมูลอาการเจ็บป่วยและประวัติการเดินทางแก่แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน
        – ในระหว่างกักกันตนเอง ห้ามออกจากสถานที่พักกันตนเอง (Home Quarantine) แต่หากมีความจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ การเดินทางออกนอกสถานที่กักกันตนเองต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด

+ ส่วนประชาชนที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสุงสุด(สีแดง) และพื้นที่ควบคุม(สีส้ม) ในพื้นที่ทั่วไปที่ไม่พบการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ให้ปฏิบัติดังนี้
        – ให้ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ QR Code ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (หรือคลิกที่ https://r7app.moph.go.th/covid-risk-survey/#/risk/main) ก่อนเดินทางมาถึงที่จังหวัดขอนแก่น ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วัน หรือลงทะเบียนเมื่อมาถึงที่พักอาศัยในจังหวัดขอนแก่นทันที
        – ให้เฝ้าระวังอาการป่วยของตนเอง 14 วัน (Self Quarantine) นับจากวันที่เดินทางออกจากเขตพื้นที่ควบคุม หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ หรือ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นรับรสไม่ได้ ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที พร้อมให้ข้อมูลอาการเจ็บป่วย และประวัติการเดินทางแก่แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาให้ครบถ้วน
        – ในระหว่างเฝ้าสังเกตอาการของตน สามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดอื่นๆตามประกาศด้านล่าง

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง