ขอนแก่น–สหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านแฮด ร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จ.ขอนแก่น จัดเวทีสรุปบทเรียน ต.หนองแซง ชุมชนต้นแบบอาหารปลอดภัย

news2020_Facebook1

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่แปลงผักของกลุ่มปลูกผักปลอดภัย ใช้อินทรีย์หนองแซง สหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น มีการจัดเวทีสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การขับเคลื่อนตำบลหนองแซง ชุมชนต้นแบบอาหารปลอดภัย จังหวัดขอนแก่น” และ “การพัฒนากลไกทำงานนโยบายสาธารณะการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)” ระหว่างกลุ่ม องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหนองแซงและหน่วยงานระดับจังหวัด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดย นายบุญชู พันธ์ภักดี ประธานกรรมการบริหารและจ่าสิบโทสัญชัย ทำมา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด, นายถนอม ประติมูลตา นายก อบต.หนองแซง, นายวิจิตร ท้าวนิล ผอ.รพ.สต.หนองแซง, นายประสิทธิ์ เสนาเสถียร กำนันตำบลหนองแซง, ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น, นายวิทิตย์ นามมูลน้อย สำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น, และ นายพิชัย ศิริสม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

เนื่องจากพื้นที่ตำบลหนองแซง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ประชาชนมีการทำเกษตรแบบปลอดภัย ลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกร หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย มีการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งการเพาะปลูก การซื้อขายผลผลิต เช่น โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่มีเป้าหมายให้ผู้ป่วยและญาติได้รับประทานอาหารที่สะอาด ผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมี โดยมีการควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการตามเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ การขนส่ง การปรุง รวมทั้งให้จัดพื้นที่จำหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารพิษที่ได้มาตรฐานและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัยในโรงพยาบาล เพื่อให้ลดการป่วยและรายจ่ายด้านสุขภาพจากโรคที่มีผลจากสารปนเปื้อนในอาหาร และสนับสนุนเกษตรกรด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของชุมชนและสังคมไทยด้วย

ทั้งนี้ ในการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ยังเป็นการขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ที่มี ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ หัวหน้าคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุนจากนายอาทร จัทร์พิลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นด้วย จากที่จังหวัดขอนแก่น มีนโยบายให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของจังหวัดขอนแก่น ตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดขอนแก่น โดยให้มีการสร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทุกระดับ ในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายภาครัฐและจังหวัดที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ไปสู่ประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ ตามประเด็นต่างๆ ทั้งในภาวะวิกฤติ และภาวะปกติด้วย.

////////// ไพฑูรย์ พรหมเทศ รายงาน /////////

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง