มข.ยืน1มหาวิทยาลัยของภาคอีสาน ติดอันดับโลกจาก QS World University Rankings อันดับดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

news2021_facebook_new

เมื่อเร็วๆนี้ QS Quacquarelli Symonds Limited สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2022 หรือ “QS World University Rankings 2022” ซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการจัดอันดับ QS World University Rankings กว่า 1,673 แห่งจากทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 145 แห่ง มีมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับเป็น World rankings ประมาณ 1,300 มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก

ซึ่งการจัดอันดับใช้เกณฑ์จากตัวชี้วัด 6 ด้าน ประกอบด้วย
Academic reputation ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ 40%
Employer reputation การเป็นที่ยอมรับบัณฑิตจากนายจ้าง 10%
Student-to-faculty ratio สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา 20%
Citations per faculty สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 20%
International faculty ratio สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ 5%
international student ratio สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ 5%
รวมเป็น 100 คะแนน

*** จากสัดส่วนการพิจารณาคะแนน สังเกตได้ว่าการจัดอันดับดังกล่าว ให้ความสำคัญกับ ความเป็นที่รู้จัก และ การยอมรับในอัตราส่วนที่สูงมาก

สำหรับผลจัดอันดับครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ติดอันดับโลก 10 แห่ง ประกอบด้วย
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 215 ของโลก
2. มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ =255 ของโลก
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับ 601-650 ของโลก
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 801-1000 ของโลก
5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับ 1001-1200 ของโลก
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับ 1201+ ของโลก

ด้าน ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ที่รับผิดชอบในการส่งผลงานของมหาวิทยาลัยเข้าประกวด) เปิดเผยว่า “ตั้งแต่มีการจัดอันดับโดย QS World University Rankings อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นดีขึ้นมาโดยตลอด จนปัจจุบันถือเป็นลำดับของการจัดอันดับโดยการอิงกลุ่มของ QS World University Rankings สูงที่สุดตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมา ลำดับตามเปอร์เซ็นไทล์เมื่อย้อนไป 10 ปีก่อน เราอยู่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 81.3 หมายความว่าหากมี 100 มหาวิทยาลัย เราอยู่อันดับที่ 80 กว่า เมื่อมี 1,000 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการจัดอันดับ เราอยู่ในอันดับที่ 800 และจากผลการจัดอันดับโดย QS World University Rankings ปี 2021 เราอยู่ลำดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 67.5 ปี 2022 นี้ เราอยู่อันดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 61.6 หมายความว่า ถ้า 1,300 มหาวิทยาลัย คิดเป็น 100% เราจะอยู่อันดับที่ 61.6 ซึ่งเป็นอันดับที่สูงขึ้น”

ที่มา https://www.topuniversities.com และ https://th.kku.ac.th/66020/

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง