“คุณหญิงกัลยา” เปิดนิทรรศการ “KKC Smart Education 2021” ย้ำการศึกษาไทยต้องได้มาตรฐานทั้งออนไลน์และออนไซค์

001-1634724209145

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการเปิดนิทรรศการ “KKC Smart Education 2021” ตอกย้ำมาตรฐานการศึกษาของไทยในยุคโควิด-19 ทั้งออนไลน์และออนไซค์ต้องได้มาตรฐาน

        เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 20 ต.ค.2564 ที่ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “KKC Smart Education 2021 : เพราะการศึกษาต้อง Move On” ซึ่งกระทวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น โดยมี นายสุภัทร จำปากุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผจ.ขอนแก่น ,นายศุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัด ขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางมาตาการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

        คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีความพร้อม ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็นที่เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะ ด้าน Digital Literacy และเน้นหนักในเรื่องของการศึกษาแบบยกกำลัง 2 ในการพัฒนาครูให้มีความรู้ สมรรถนะและทักษะ

        “ขณะเดียวกันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และระบบบริหารจัดการห้องเรียน Smart School และ Smart Classroom ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 7 เมือง ของประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี สู่การพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบหรือ Smart City ได้อย่างชัดเจนและลงตัวที่สุด”

        รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่ออีกว่า ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่เดินนำหน้าในการเปิดประตูสู่อินโดจีน ซึ่งการศึกษา ถือเป็นเป้าหมายปลายทางของนานาประเทศ ดังนั้น ผู้ปกครอง และนักเรียน ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะการศึกษาคือชีวิตของทุกคน เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้นกิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาระบบการศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้การศึกษามีความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะ ด้านดิจิทัล ซึ่ง จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมกันผลักดัน ให้จังหวัดขอนแก่น มุ่งไปสู่ การพัฒนาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องอะไรจะต้องนำมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตได้ เพื่อสร้างเด็กให้มีภูมิคุ้มกันตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา มุ่งเน้นความรู้ ความคิด ก้าวไปสู่ดิจิทัล 4.0 ให้ได้ต่อไปในอนาคต

      

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง