ขอนแก่นเปิด รพ.สนาม แห่งที่ 2 และ 3 อีกครั้ง

news2021_Facebook222

        วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565” โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ปลัดจังหวัดขอนแก่น กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และตัวแทน หน่วยงายภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

        สำหรับการประชุมมีมาตราการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประธานแจ้งที่ประชุมทราบจังหวัดขอนแก่นยังคงพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องยังคงความเข้มงวดในมาตรการการฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ไปในวงกว้าง

        ขณะเดียวกันการพิจารณาผ่อนปรนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนด ออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) , การรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , การพิจารณาเปิดดำเนินการโรงพยาบาลสนามจังหวัด แห่งที่ 2 พุทธมณฑลอีสาน และโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ท่าพระ) เทศบาลนครขอนแก่นได้รับมอบหมายเก็บขยะติดเชื้อ, การขออนุญาตดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และการขออนุญาตจัดกิจกรรมพร้อมขอยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน การขอจัดโครงการ Dek – D’s Pre – Admission TCAS ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

   

Cr.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ. ขอนแก่น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง