โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกสภาฯและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มข. ๑๖ ราย

news2021_facebook

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ความว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม ๑๖ ราย ตั้งแต่วันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ และได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่
๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม ๑๖ ราย ดังนี้

๑.นายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นางเกศรา มัญชุศรี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายทวารัฐ สูตะบุตร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายธนชาติ นุ่มนนท์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายบวรนันท์ ทองกัลยา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายปราโมทย์ วิทยาสุข เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายศาสตรี เสาวคนธ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายสุนทร อรุณานนท์ชัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายสุรพล เพชรวรา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ อม
แต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/115/T_0006.PDF

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง