“ด่วนที่สุด” มหาดไทยสั่งท้องถิ่นเตรียมพร้อม ฉีดวัคซีนเด็ก ทุกจังหวัด

news2021_Facebooksss1

 “กระทรวงมหาดไทย” ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน โดยขอให้ทุกฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ พร้อมกับมอบหมายท้องถิ่นเรียกประชุมเตรียมความพร้อมรับการ”ฉีดวัคซีนนักเรียน” ในวันพรุ่งนี้ ( 21 ก.ย.64 )

           หนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหาวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) จึงขอความร่วมือจังหวัดดำเนินการดังนี้

           1.ประสานงานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เกี่ยวกับกำหนดการให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาจัดทำหนังสือแจ้งกำหนดการรับวัคซีนให้ผู้ปกครองทราบ รวมทั้งขออนุญาตให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ทั้งนี้ให้จัดส่งแบบสำรวจ ใบยินยอมรับวัคซีน และแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนตามเอกสารที่กำหนดให้กับผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียดกำหนดการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนตามเอกสารแนบท้าย

           2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ฐานข้อมูลตามแบบสำรวจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท. 0816.3 / ว 1931 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 และปรับเพิ่มข้อมูลนักเรียนเพิ่มเติมตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก อายุ และความประสงค์ในการรับวัคซีน เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประสานการปฏิบัติกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

           3.มอบท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนของนักเรียนในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom Meeting และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ร่วมประชุมผ่านเพจ การศึกษาท้องถิ่นไทย ต่อไปด้วย

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง