สสจ.ขอนแก่น มอบรางวัลโรงพยาบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก GREEN & CLEAN Hospital เอื้อต่อสุขภาวะของประชาชน

01

        เมื่อวันที่ 14 ก.ย. นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข (GREEN & CLEAN Hospital) ระดับดีมาก ปี 2564 จำนวนทั้งหมด 109 แห่ง คือ โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) อีก 101 แห่ง

        ทั้งนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพ ในแต่ละวันจึงมีกิจกรรมจากผู้มาใช้บริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจำนวนมาก ก่อให้เกิดของเสีย เช่น เศษอาหารจากโรงอาหาร ร้านอาหาร สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการขับถ่าย น้ำเสีย ตลอดจนมูลฝอยติดเชื้อ การใช้พลังงานและการใช้สารเคมีในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลและชุมชนโดยรอบ กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดเป็นนโยบายและให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

        มุ่งเน้นให้สถานพยาบาลลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง การใช้ประโยชน์จากของเสีย การพัฒนาส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS การลดการใช้พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อน สุขาภิบาลอาหารที่ปลอดภัย และการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

        ทั้งนี้ เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ อ.เมืองขอนแก่น ได้แก่ รพ.สต.ท่าพระ และ รพ.สต.หนองหญ้าแพรก ในส่วน อ.บ้านแฮด ได้แก่ รพ.สต.หนองแซง รพ.สต.โนนสมบูรณ์ และ รพ.สต.ขามเปี้ย โดยมี นายประจักษ์ จันทะราช สาธารณสุขอำเมืองขอนแก่น และ นายชัท เมืองโคตร สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย.

///////// ไพฑูรย์ พรหมเทศ รายงาน /////////

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง