รพ.สิรินธร และเครือข่าย ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อประชาชนและชาวต่างชาติ สร้างความร่วมมือในพื้นที่สู่มาตรฐานสากล

ขอนแก่น-รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น และเครือข่าย ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อประชาชนและชาวต่างชาติ สร้างความร่วมมือในพื้นที่ สู่มาตรฐานสากล

        เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น นายชัท เมืองโคตร สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด และ ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในนามคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อประชาชนและชาวต่างชาติหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต.) ตำบลหนองแซง ได้แก่ นายถนอม ประติมูลตา นายก อบต.หนองแซง นายประสิทธิ์ เสนาเสถียร กำนันตำบลหนองแซง นายวิจิตร ท้าวนิล ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง รวมทั้งเครือข่ายสุขภาพชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.

        จากกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางการบริการสุขภาพใน ASEAN โดยมุ่งเน้นให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านวิชาการ บริการ และพัฒนาคุณภาพบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดระบบบริการสุขภาพที่รองรับชาวต่างชาติ และการประสานความร่วมมือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติและพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชาชนและชาวต่างชาติในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ สู่เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ(ศบต.) และเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนและผู้รับบริการชาวต่างชาติในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 นี้ขึ้น

Leave a Response

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง